Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

FCA ogłasza zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) w dniu 5 marca 2021 r. ogłosił, że całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych:

  • LIBOR CHF (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR GBP, LIBOR JPY (wybrane terminy1) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR USD (wybrane terminy2) – z dniem 30 czerwca 2023 r. 

W odniesieniu do wybranych kluczowych3 terminów LIBOR GBP, LIBOR JPY, oraz LIBOR USD FCA poinformował, że rozważa podjęcie działań nadzorczych mających na celu nakazanie administratorowi (IBA4) publikacji tzw. „syntetycznego” wskaźnika referencyjnego w celu umożliwienia rynkowi finansowemu wygaszenie portfela umów i produktów stosujących te wskaźniki. 

FCA poinformował, iż powyższa decyzja wynika z zapowiedzianego opuszczenia grona podmiotów przekazujących dane wejściowe na potrzeby opracowywania poszczególnych wskaźników LIBOR przez szereg banków panelowych oraz związaną z tym utratą jego reprezentatywności. 

UKNF podkreśla, że oświadczenie FCA stanowi podstawę do uruchomienia przez podmioty nadzorowane stosujące wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR działań przewidzianych w planach awaryjnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 BMR5.

Organ nadzoru oczekuje również od podmiotów nadzorowanych stosujących wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR niezwłocznego rozpoczęcia działań mających na celu poinformowanie klientów posiadających umowy, instrumenty finansowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych, w których stosowane są ww. wskaźniki referencyjne, o planowanym zaprzestaniu opracowywania tych wskaźników i wynikających z tego tytułu konsekwencjach. 

Jednocześnie informujemy, że komunikat FCA, stanowi podstawę do ewentualnego podjęcia działań przez Komisję Europejską w celu wyznaczenia zamiennika dla wybranych wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR  na mocy prawa Unii. Ministerstwo Finansów oraz UKNF zwrócą się do Komisji Europejskiej z wnioskiem dotyczącym wyznaczenia zamiennika dla wybranych terminów wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF6.

Pełna treść komunikatu FCA dostępna jest pod adresem:
https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

______________________

1LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M oraz LIBOR JPY – S/N, 1W, 2M, 12M.
2Do końca 2021 r. zaprzestaniu ulegnie opracowywanie LIBOR USD 1W, 2M, a do końca czerwca 2023 r. LIBOR USD O/N oraz 12M.
31M, 3M oraz 6M.
4IBA – ICE Benchmarks Administration – administrator odpowiedzialny za opracowywanie wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR.
5Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.), zwane jako „BMR”.
6Art. 23b BMR wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych spot państw trzecich i wyznaczenia zamienników niektórych wskaźników referencyjnych, których opracowywania się zaprzestaje oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Do pobrania

FCA ogłasza zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

plik .pdf, 450,8kB
Pobierz