Komunikat KNF dot. wydania decyzji administracyjnej ws. Anny Paczuskiej - byłego członka zarządu GetBack SA z siedzibą w Warszawie wraz z informacją o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała w dniu 16 grudnia 2020 r. decyzję nakładającą na Annę Paczuską, pełniącą w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 16 kwietnia 2018 r. funkcję członka zarządu GetBack SA („Spółka”, „Emitent”)  

  • karę pieniężną w wysokości 800 000 zł 

za naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. 

Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną na Annę Paczuską jest konsekwencją wydania w dniu 17 grudnia 2019 r. decyzji administracyjnej nakładającej na GetBack SA karę pieniężną w wysokości 500 000 zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017, raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017 oraz raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 20171

Komisja podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Podkreślenia wymaga, że statut Emitenta nie przywidywał ograniczenia odpowiedzialności Anny Paczuskiej do określonych kategorii spraw, wobec czego ponosi ona odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Anna Paczuska nadzorowała w Spółce obszar rozwoju i relacji inwestorskich, co oznacza że była zaangażowana w kluczowe procesy w Spółce i odpowiadała za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Działania Anny Paczuskiej, która nie wypełniała należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją organu nadzoru. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Emitenta, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter odczuwalny dla Strony postępowania.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

W związku ze złożeniem przez Annę Paczuską wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji nie jest ostateczna.

 ____________________

1https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=68233&p_id=18