Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat UKNF w sprawie statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF

Data aktualizacji:

W nawiązaniu do Komunikatu MF i UKNF w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF z 15 grudnia 2020 r. przekazujemy aktualne informacje dotyczące statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF).

9 lutego 2021 r., podczas I czytania w Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 859), została zgłoszona poprawka nr 12 wprowadzająca do tej ustawy nowy art. 23a. Poprawka została przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych. Zgodnie z proponowanym art. 23a emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może zdecydować o niestosowaniu ESEF w stosunku do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających odpowiednio sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. 

Zgodnie z projektem procedowanej ustawy, przepis ten będzie miał zastosowanie również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji art. 23a. 

Projekt zakłada, że przepisy art. 23a wejdą w życie w następnym dniu po ogłoszeniu ustawy. Ze względu na toczący się proces legislacyjny dokładny termin uchwalenia oraz publikacji procedowanej ustawy nie jest obecnie znany. UKNF zakłada, że nastąpi to jak najszybciej.

Przytoczone przepisy, po ich wejściu w życie, umożliwią emitentom podjęcie decyzji o sporządzeniu raportów rocznych za 2020 rok według dotychczasowych zasad. Ważne jest, aby oba raporty publikowane przez danego emitenta, tzn. raport „jednostkowy” oraz skonsolidowany (jeśli jest sporządzany), były sporządzone przy zastosowaniu tego samego formatu raportowania. 

Zwracamy uwagę, że raportowanie w formacie ESEF już w 2021 r. może być bardzo cennym doświadczeniem pozwalającym płynnie przejść na nowy format raportowania. UKNF zachęca do korzystania z formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok.

Do pobrania

Komunikat UKNF w sprawie statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF

plik .pdf, 406,6kB
Pobierz