Komunikat KNF dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie wpisu ARRINERA SA do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) w dniu 13 maja 2020 r. jednogłośnie odmówiła wpisu ARRINERA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) do rejestru zarządzających ASI.

Komisja ustaliła, że Spółka nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, co stanowi, zgodnie z art. 70zc ust. 3 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm., dalej: ,,Ustawa”) przesłankę odmowy dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI. 

Wedle stanu prawnego i faktycznego obowiązującego w dniu wydania decyzji administracyjnej Wnioskodawca jest spółką holdingową, a tym samym znajduje wobec niego zastosowanie art. 1a ust. 2 pkt 8) Ustawy mówiący o tym, że działalność spółki holdingowej nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W związku z  powyższym Wnioskodawca nie może zostać uznany za wewnętrznie zarządzającego ASI.

Wobec niezłożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji z dnia 13 maja 2020 r. jest ostateczna.