Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

KNF zezwoliła GPW Benchmark SA na opracowywanie wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2020 r. jednogłośnie wydała zezwolenie1 na prowadzenie przez GPW Benchmark SA działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych. Oznacza to, że proces opracowywania tego rodzaju wskaźników referencyjnych przez GPW Benchmark SA będzie podlegał publicznemu nadzorowi, którego elementem jest też cykliczna ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub realiów  gospodarczych.

Wśród wskaźników, które GPW Benchmark SA już opracowuje, znajduje się Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR), wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 BMR. Na podstawie otrzymanego zezwolenia GPW Benchmark SA została uprawniona również do opracowywania innych wskaźników stóp procentowanych, których proces wyznaczania będzie odbywał się zgodnie z wymogami BMR. 

Wskaźnik referencyjny WIBOR był opracowywany przez GPW Benchmark SA jeszcze przed dniem wydania zezwolenia KNF, co było możliwe na mocy przepisu przejściowego2 BMR. 

Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark SA oznacza, że organ nadzoru finansowego uznał proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR za zgodny z wymaganiami nałożonymi na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

_____________________
1Zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a i ust. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06. 2016, str. 1, ze zm.; dalej „BMR”).
2Art. 51 ust. 4a BMR Podmiot opracowujący indeks może w dalszym ciągu opracowywać istniejący wskaźnik referencyjny, który został uznany za kluczowy wskaźnik referencyjny na mocy aktu wykonawczego przyjętego przez Komisję zgodnie z art. 20 do dnia 31 grudnia 2021 r. lub, w przypadku gdy podmiot opracowujący indeks występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia zgodnie z ust. 1, do czasu odmowy udzielenia takiego zezwolenia, o ile taka nastąpi.
Do pobrania

KNF zezwoliła GPW Benchmark SA na opracowywanie wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych

plik .pdf, 499,2kB
Pobierz

The KNF Board has authorised GPW Benchmark SA as administrator of interest rate benchmarks, including critical benchmarks

plik .pdf, 494,5kB
Pobierz