Komunikat w sprawie zastosowania środków nadzorczych wobec spółki Telomer SA

data aktualizacji

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „ustawa o dystrybucji”), Komisja Nadzoru Finansowego informuje o wydaniu ostatecznej decyzji o zastosowaniu środków nadzorczych wobec dystrybutora ubezpieczeń, spółki TELOMER SA z siedzibą w Warszawie.

I. Rodzaj nieprawidłowości:

  1. naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji, polegające na nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym,
  2. naruszenie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o dystrybucji, polegające na przekazywaniu klientom porady wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy ubezpieczenia w formie korespondencji elektronicznej, pomimo niezłożenia przez klienta żądania dotyczącego przekazania przedmiotowej porady na innym trwałym nośniku.

Zastosowany środek nadzorczy:

- na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji – nakazanie zaprzestania naruszania ww. przepisów prawa oraz powstrzymania się od jego naruszania.

II. Rodzaj nieprawidłowości:

  1. naruszenie przepisu art. 61 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 2 pkt. 7 ustawy o dystrybucji, polegającego na braku przekazania do organu nadzoru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy,
  2. naruszenie art. 80 pkt 3 ustawy o dystrybucji, polegającego na braku udzielenia informacji i wyjaśnień na żądania organu nadzoru, dotyczące nieprzekazania, pomimo skierowania w tym względzie wezwania, sprawozdania z działalności brokerskiej za rok 2017 i 2018. 
Zastosowany środek nadzorczy: 
- na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o dystrybucji - nakazanie zaprzestania naruszania ww. przepisów prawa przez niezwłoczne przekazanie do organu nadzoru wymienionych dokumentów.