Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dot. przyznania wyróżnień Instytucja finansowa przyjazna mediacji oraz Ambasador mediacji na rynku finansowym

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

logo_mediacja

Kapituła w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF podjęła uchwałę o przyznaniu w bieżącym roku wyróżnień Instytucja finansowa przyjazna mediacji. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazły się następujące instytucje finansowe: PZU SA, TUiR WARTA SA, STU ERGO Hestia SA, Generali TU SA, InterRisk TU SA VIG, AXA Ubezpieczenia TUiR SA oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Powołana Kapituła po raz kolejny przyznała również wyróżnienie Ambasador mediacji na rynku finansowym. Zostały nim uhonorowane dwie osoby: Pan Wojciech Kolasa oraz Pan Jakub Sewerynik.

Oba wyróżnienia zostały ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz upowszechniania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Wyróżnionym osobom gratulujemy i dziękujemy za dotychczasowe działania w obszarze propagowania polubownych form rozwiązywania sporów z odbiorcami usług finansowych, co przyczynia się również do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego.

W dalszym ciągu na rynku finansowym obserwuje się znaczące zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązania sporów, w tym w szczególności postępowaniem mediacyjnym, które charakteryzuje się szybkością oraz niskim kosztem. W 2019 roku do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło 2748 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji). Spośród wszystkich wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego, w 1587 przypadkach obie strony sporu wyraziły chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji oraz w 2 przypadkach w drodze arbitrażu. Stale rośnie liczba instytucji finansowych, które angażują się w postępowania mediacyjne w Centrum Mediacji Sądu Polubownego. W 2019 roku aż 37 instytucji finansowych z różnych sektorów rynku wyraziło wolę rozwiązania sporu ze swoimi klientami w drodze mediacji. Natomiast 16 instytucji finansowych skierowało wnioski do Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Nadal w zdecydowanej większości przypadków mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. 

Duże zainteresowanie polubownymi formami rozwiązywania sporów w Sądzie Polubownym (zwłaszcza mediacją) utrzymuje się również w bieżącym roku. Ogłoszony stan epidemii wymusił zmianę trybu funkcjonowania Sądu Polubownego. Od kwietnia 2020 roku Sąd Polubowny działa w trybie zdalnym, co wiąże się z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Nowa formuła zapewnia wymagany w aktualnych okolicznościach odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników postępowań polubownych prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. Zdalna formuła postępowań polubownych jest doceniana i została przyjęta jako rozwiązanie najbardziej optymalne dla stron postępowania w aktualnej sytuacji. Potwierdzeniem tego jest stały napływ do Sądu Polubownego dużej liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji) i zgód na przeprowadzenie tego postępowania. W okresie od 1 stycznia do 20 listopada br. do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 1900 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. Na chwilę obecną w 836 sprawach wyrażono zgodę na mediację i w 1 przypadku na arbitraż. Liczba prowadzonych aktualnie postępowań napawa optymizmem co do rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym, a także potwierdza potrzebę funkcjonowania na rynku finansowym polubownego mechanizmu rozwiązywania sporów, który cieszy się zaufaniem zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów.