Komunikat KNF ws. utrzymania w mocy decyzji odmawiającej AGGIO AMD sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisu do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2020 r. jednogłośnie utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 29 października 2019 r., w przedmiocie:

  • odmowy udzielenia AGGIO AMD sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) wpisu do rejestru zarządzających ASI 

w związku z faktem, że wniosek o wpis Spółki do ww. rejestru oraz załączone do niego dokumenty były niezgodne pod względem treści z przepisami art. 70zc ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja potwierdziła okoliczności faktyczne uzasadniające odmowę dokonania wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI jako zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, stwierdzone w zaskarżonej decyzji.