Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2020 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 

1.    Komisja jednogłośnie zmieniła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF spółce: 

 • mElements Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę Spółkę usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

 • Marcina Majerowskiego na Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

3.    Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 3 grudnia 2019 r. (pkt. 6 komunikatu)  nakładającą na spółkę STP Investment SA („STP Investment”) kary pieniężne w wysokości:

 • 990.000 zł za naruszenie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, w związku z brakiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Stalprodukt SA w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów ani nie zbyła w tym terminie akcji spółki Stalprodukt SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów oraz
 • 700.000 zł za naruszenie art. 88a ustawy o ofercie, w związku z dwukrotnym nabyciem bezpośrednio akcje spółki Stalprodukt SA mimo istniejącego obowiązku ogłoszenia wezwania.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy KNF uznała, że zarzuty przedstawione przez STP Investment we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji.

4.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją na temat sytuacji sektora bankowego wg stanu na 30.06.2020 r. 
 • informacją o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2019 r. 
 • informacją o sytuacji KIP, MIP i BUP w II kwartale 2020 r. 
 • raportem „Rynek emerytalny w Polsce (stan na koniec 2019 r.)”
 • raportem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.