Nowe wymogi informacyjne dotyczące sekurytyzacji

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że 3 września 2020 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie rozporządzeń1 pakiet regulacji uzupełniających Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”).

Pakiet ten określa regulacyjne oraz wykonawcze standardy techniczne odnoszące się do obowiązków związanych z udostępnianiem informacji na temat transakcji sekurytyzacyjnych, wymogów dotyczących zgłoszenia STS2 a także repozytoriów sekurytyzacji. Od wejścia w życie – 23 września 2020 r.– standardy techniczne są prawnie wiążące, tj. bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych oraz zgłoszenia STS określają m.in.:

  • zakres i stopień szczegółowości informacji, które powinny być ujawniane na potrzeby inwestorów oraz właściwych organów, w podziale na typy ekspozycji bazowych,
  • zakres informacji, które powinny być zawarte w zgłoszeniu STS,
  • wymogi odnośnie aktualności danych,
  • ujednolicone szablony raportowe,
  • format raportowania (XML).

Regulacje w sprawie obowiązków informacyjnych oraz zgłoszenia STS dotyczą zarówno transakcji publicznych  dla których sporządzono prospekt emisyjny, jak i prywatnych, dla których prospekt emisyjny nie został sporządzony. 

Od momentu wejścia w życie nowych regulacji obowiązek informacyjny w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego powinien być realizowany z wykorzystaniem nowych szablonów raportowych w odpowiednim formacie, z uwzględnieniem także pełnej treści zgłoszenia STS, jeżeli było przygotowywane. 

Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą o kontynuowanie przesyłania raportów okresowych dotyczących sekurytyzowanego portfela w dotychczasowej formie, tj. formie przekazywanej na potrzeby inwestorów, jeżeli odrębny zakres i format raportowania na potrzeby inwestorów pozostanie utrzymany.

Przypominamy, że dokumenty i informacje należy przekazywać na adres e-mail: sekurytyzacja@knf.gov.pl. Tą drogą można przesyłać zarówno informacje sprawozdawcze, jak również kierować pytania. 

Więcej informacji dot. sekurytyzacji znajduje się w Q&A umieszczonym przez ESMA na stronie: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-questions-and-answers-securitisation-regulation-0, a także na stronie https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation.

Jednocześnie UKNF zwraca uwagę na spoczywający na podmiotach nadzorowanych obowiązek stałego  monitorowania zmian prawa.

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:289:FULL&from=EN
2STS – simple, transparent and standardised (prosta, przejrzysta i wystandaryzowana). Określenie dotyczy transakcji sekurytyzacyjnej spełniającej zdefiniowane w Rozporządzeniu kryteria umożliwiające przyznanie statusu STS.