Komunikat w sprawie Mirosława Gajewskiego

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji:

  • uchylającej w całości decyzję z dnia 13 lipca 2018 r. nakładającą na Mirosława Gajewskiego karę pieniężną w wysokości 10 000 zł w związku z niezawiadomieniem w terminie Komisji Nadzoru Finansowego i spółki publicznej Aerfinance PLC SA (obecnie Hydropress SE; dalej „Spółka”) o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotem zależnym udziału poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie,
  • nakładającej na Mirosława Gajewskiego karę pieniężną w wysokości 8 500 zł w związku z niezawiadomieniem w terminie Komisji Nadzoru Finansowego i Spółki o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotem zależnym udziału poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie.
Mirosław Gajewski był zobowiązany zawiadomić Spółkę i KNF o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotem zależnym udziału poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć. Niezawiadomienie Spółki oraz KNF o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki stanowiło naruszenie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie.
Zmiana stanu posiadania powodowała powstanie obowiązku notyfikacyjnego w stosunku do KNF i Spółki, którego Mirosław Gajewski nie wykonał. W efekcie uczestnicy rynku kapitałowego pozostawali w błędzie co do rzeczywistego stanu posiadania akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza. Niedopełnienie obowiązków przez Mirosława Gajewskiego doprowadziło do zachwiania zasady, na której oparty jest obrót papierami wartościowymi, tj. zasady transparentności rynku, mającej na celu zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących akcjonariuszy spółek i ich aktywności. Zawiadomienie spółki publicznej przez akcjonariuszy o zmianach stanu posiadania pozwala na niezwłoczne publikowanie takich informacji drogą raportów bieżących, które stanowią dla uczestników rynku kapitałowego podstawowe źródło informacji o emitencie. Natomiast zawiadamianie KNF, jest kluczowe dla realizacji celów nadzorczych.
Przyczyną uchylenia decyzji z dnia 13 lipca 2018 r. były ustalenia dotyczące sytuacji finansowej Mirosława Gajewskiego.
Komisja w niniejszej sprawie mogła nałożyć karę maksymalną w wysokości do 1 000 000 zł.