Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 września 2020 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

  • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
  • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
  • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
  • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
  • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
  • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
  • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
1.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powierzenie:
  • Joannie Erdman funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności ING Banku Śląskiego SA
Komisja stwierdziła, że profil doświadczenia zawodowego Pani Joanny Erdman nie jest adekwatny do profilu kompetencyjnego wymaganego na stanowisku członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, wynikającego z zakresu odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym banku. Oznacza to, że Pani Joanna Erdman nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, tym samym zaszła określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe przesłanka odmowy wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie tej funkcji członka Zarządu ING Banku Śląskiego SA.
Ocenę odpowiedniości dokonuje się zawsze w odniesieniu do charakterystyki banku (wielkości, profilu ryzyka, stopnia skomplikowania działalności), jak również do charakterystyki powierzonej funkcji i związanych z nią obowiązków (rodzaju obowiązków, merytorycznego zakresu oraz hierarchicznego poziomu odpowiedzialności). Zgodnie z wymogami dotyczącymi osób pełniących kluczowe funkcje w bankach, opisanymi w opublikowanej 27 stycznia 2020 r. Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisją Nadzoru Finansowego „Członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem (w sektorze bankowym – za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku) powinien posiadać wiedzę specjalistyczną dotyczącą systemu zarządzania ryzykiem”. Kluczowym komponentem oceny adekwatności przesłanki wiedzy, doświadczenia zawodowego i umiejętności jest praktyczny wymiar doświadczenia, zdobytego w ramach sprawowania funkcji lub zajmowania stanowisk z obszaru odpowiadającego powierzanemu zakresowi odpowiedzialności. 
Z uwagi na istotną rolę jaką pełni CRO w systemie zarządzania bankiem (tzw. II linia obrony) Komisja Nadzoru Finansowego przykłada dużą wagę do zapewnienia przez banki odpowiedniego poziomu i profilu kwalifikacji osób, którym powierzana zostaje odpowiedzialność za zarządzanie tym obszarem. Profil kompetencyjny osoby ocenianej powinien zawierać przynajmniej minimalny (2-letni) okres wykonywania obowiązków tożsamych (właściwych) dla profilu kompetencyjnego odpowiadającemu powierzanemu stanowisku (funkcji), tj. z II linii obrony. 
Kandydatka przez cały okres swojej pracy zawodowej w bankowości związana była z pionem biznesowym/sprzedażowym, co jednoznacznie determinuje jej profil kompetencyjny, który nie jest tożsamy z profilem wymaganym na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie obszaru zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.