Komunikat dotyczący wznowienia obrotu akcjami spółki AQT Water SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 1 września 2020 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie uchylenia decyzji KNF z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, akcjami wyemitowanymi przez spółkę AQT Water SA. 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. KNF podjęła Uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów rozporządzenia 596/2014 w związku z obrotem akcjami spółki publicznej AQT Water SA.

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ww. informacji, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami AQT Water SA, w sytuacji uświadomienia inwestorom potencjalnego ryzyka naruszenia ich interesów. 

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 2 września 2020 r.