Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 sierpnia 2020 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 

1.    Komisja uchyliła zaskarżoną decyzję KNF z dnia 12 lutego 2019 r. nakładającą na Alma Market SA w upadłości z siedzibą w Krakowie karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 1 e ustawy o ofercie w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. Jednocześnie Komisja nałożyła na Alma Market SA w upadłości z siedzibą w Krakowie

 • karę pieniężną w wysokości 475 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 1 e ustawy o ofercie w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

W toku postępowania odwoławczego szczegółowo rozpoznano zarzuty postawione we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, zarówno na płaszczyźnie ustalenia stanu faktycznego sprawy, jak i w zakresie zastosowania do jego oceny przepisów prawa. Postępowanie odwoławcze w pełni potwierdziło, że Spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej. 

Wobec powyższego Komisja podtrzymuje, że Spółka dopuściła się naruszeń wskazanych w treści zaskarżonej decyzji. Motywy podjęcia zaskarżonej decyzji zostały szczegółowo opisane w komunikacie z dnia 12 lutego 2019 r. z 7. posiedzenia Komisji (pkt 8. komunikatu). Uchylenie w całości decyzji z dnia 12 lutego 2019 r. wynikało ze zmiany wysokości orzeczonej zaskarżoną decyzją kary pieniężnej z uwagi na aktualną sytuację finansową Spółki.

Wynik głosowania KNF – za uchyleniem decyzji i nałożeniem kary głosowali: J. Jastrzębski, D. Wieczorek-Bartczak, R. Mikusiński, J. Pawelec, J. Wojtyła, R. Tomanek, M. Tomczak. Wstrzymał się: P. Szałamacha.

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

 • MZN Property SA z siedzibą w Warszawie (z dniem 14 września 2020 r.)

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie spółce:

 • 5TH Avenue Holding SA z siedzibą w Warszawie (z dniem 21 września 2020 r.)

4.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 28.07.2020 r. do 25.08.2020 r.