Komunikat KNF w sprawie spółki AQT Water SA

data aktualizacji

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) zawiesiła obrót akcjami spółki AQT Water SA („Spółka”) z powodu wystąpienia okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów. 

W wyniku podjętych działań nadzorczych Komisja w dniu 24 sierpnia 2020 r. wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie:

1)    nałożenia na osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji dokonanych na własny rachunek na akcjach Spółki (w okresie od 10 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. dokonano transakcji nabycia łącznie 12 902 akcji Spółki oraz zbycia łącznie 408 850 akcji Spółki),

2)    nałożenia na osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji dokonanych na własny rachunek na akcjach Spółki (w okresie od 28 kwietnia 2020 r. do 16 lipca 2020 r. dokonano  transakcji nabycia łącznie 12 076 akcji Spółki oraz zbycia łącznie 252 110 akcji Spółki), w efekcie czego uczestnicy rynku kapitałowego pozostawali w błędzie co do rzeczywistego stanu posiadania akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Niedopełnienie obowiązków przez powyższe osoby naruszyło podstawowe prawo uczestników rynku do informacji dotyczących transakcji wykonywanych przez akcjonariuszy spółek będących członkami zarządu i blisko z nimi związanych. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu przez Komisję postępowania administracyjnego w tym przedmiocie ma na celu ochronę inwestorów, jak również zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Ponadto, spełnia funkcję kształtowania świadomości uczestników rynku kapitałowego. 

Jednocześnie, w związku z wszczęciem powyższych postępowań i niniejszym komunikatem, obrót akcjami spółki AQT Water SA zostanie wznowiony począwszy od drugiego dnia po jego publikacji.