Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2020 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Agnieszce Domaradzkiej funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Pekao Banku Hipotecznego SA

2.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez RDM Wealth Management w sprawie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jednogłośnie uchyliła temu domowi maklerskiemu zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz na doradztwo inwestycyjne.

3.    Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 12 października 2018 r.1 w przedmiocie nałożenia na ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach („ING”) kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy złotych za niewykonanie przez ING obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 4 oraz art. 72 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 2. Istotna zaistniałych naruszeń polegała na tym, że ING - jako depozytariusz - nie zapewnił, aby:

 1. zbywanie w okresie od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 3 października 2014 r. jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Pieniężny Subfunduszu, Inventum Akcji Subfunduszu, Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu i Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, odbywało się zgodnie z przepisami prawa;
 2. wartość netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Pieniężny Subfunduszu, Inventum Akcji Subfunduszu, Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu i Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, była obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku z przydzielaniem jednostek uczestnictwa pomimo braku wpłaty środków pieniężnych z tytułu ich nabycia oraz
 3. wartość netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa funduszu Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Stabilnego Wzrostu Subfunduszu i Inventum Pieniężny Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty była obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku z wyceną: - obligacji serii F i G wyemitowanych przez Dolnośląskie Surowce Skalne SA, - obligacji serii BE wyemitowanych przez Gant Development SA, - należności przysługujących od funduszu Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, z tytułu zapłaty ceny sprzedaży obligacji serii F i G wyemitowanych przez Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz serii BE wyemitowanych przez Gant Development SA.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy KNF potwierdziła zaistniałe naruszenia oraz nie zidentyfikowała okoliczności przemawiających za obniżeniem kary.

4.    Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję KNF z dnia 26 lutego 2019 r. 3 w przedmiocie nałożenia na Taleja Sp. z o.o. („Strona”) kary pieniężnej w wysokości 4,5 miliona złotych za naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Komisja nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 4,05 miliona złotych.

Na skutek złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF dokonała ponownej analizy sprawy i potwierdziła zaistniałe naruszenia, tj. dziewięciokrotny brak przekazania w terminie Krezus SA i KNF zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Krezus SA. 

Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższej kary pieniężnej jest uwzględnienie okoliczności łagodzącej, tj. braku uprzedniego naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Stronę.

___________________

1Pkt 3. komunikatu z 406. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2018 r.

2 W brzmieniu obowiązującym sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615)

3Pkt 5. komunikatu z 8. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 lutego 2019 r.