Komunikat UKNF ws. realizacji przez banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów prawa wnioskującego o kredyt do uzyskania wyjaśnień na temat oceny zdolności kredytowej

data aktualizacji 21 lipca 2020

W związku ze stwierdzeniem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): 

  • niejednolitej praktyki kredytodawców w zakresie udzielania wnioskodawcom wyjaśnień na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej, o których stanowi art. 70a ustawy - Prawo bankowe;
  • praktyki polegającej na nieokreśleniu w wewnętrznych procedurach kredytodawców terminu, do którego wnioskujący, który nie zawarł z kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy, może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień,

UKNF prezentuje poniższe informacje.

Zastrzeżenia UKNF w zakresie udzielanych wnioskodawcom przez kredytodawców wyjaśnień dotyczą jakości przekazywanej informacji. Kwestionowaną przez UKNF praktyką podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej jest przekazywanie ogólnych stwierdzeń (kategorii danych) bez wskazania konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą przez kredytodawcę  decyzję kredytową.

Natomiast określenie terminu przetwarzania danych wnioskujących o kredyt, którzy z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej albo z innego powodu nie zawarli z kredytodawcą umowy o kredyt, ma istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Bezterminowe przetwarzanie danych takich wnioskujących implikuje dwojakiego rodzaju skutki. Po pierwsze, osoba która nie otrzymała kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień, a kredytodawca jest zobowiązany tych wyjaśnień udzielić. Z drugiej jednak strony praktyka polegająca na bezterminowym przetwarzaniu danych wnioskodawców niebędących klientami kredytodawcy budzi uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

Mając na uwadze powyższe, w celu ujednolicenia praktyki podmiotów zobowiązanych do udzielania wyjaśnień, optymalnym i pożądanym przez UKNF, a także czyniącym zadość celowi art. 70a ustawy rozwiązaniem w tym zakresie jest uwzględnianie w odpowiedziach na wnioski klientów: zindywidualizowanej i szczegółowej informacji, w tym informacji na temat środków, które powinien przedsięwziąć wnioskujący aby usunąć negatywne skutki determinujące decyzję kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu. 

W odniesieniu zaś do przetwarzania danych osobowych osób niebędących klientami, UKNF oczekuje od kredytodawców określenia we właściwych regulacjach wewnętrznych, w oparciu o właściwe przepisy, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, terminu przetwarzania danych takich wnioskodawców. Ponadto, UKNF zaleca, aby w związku z decyzją o odmowie udzielenia kredytu, kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej.


Szczegółowa wersja komunikatu znajduje się w pliku do pobrania.