Dla Mediatorów

data aktualizacji

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zaprasza do współpracy Mediatorów

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy stron moderuje mediator - bezstronna i neutralna osoba trzecia.

 • Mediator nie rozstrzyga sporu. 
 • Mediator nie udziela porad prawnych żadnej ze stron postępowania mediacyjnego ani nie reprezentuje żadnej ze stron. 
 • Zadaniem mediatora jest wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. 
 • Celem mediatora jest doprowadzenie do zawarcia ugody między stronami. 
 • Mediatorem może być osoba posiadająca wiedzę, umiejętności i doświadczenie pożądane dla efektywnego rozwiązywania sporów na rynku finansowym, w szczególności ukończone specjalistyczne szkolenie bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji, obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych. 
 • Mediacje prowadzone są zdalnie.
 • Za prowadzenie mediacji w sprawach dotyczących umów o kredyt denominowany lub indeksowany do obcej waluty mediatorzy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego KNF w sprawie określenia zasad wynagradzania arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wynagrodzenie wynosi od 200 do 300 zł za zakończone postępowanie mediacyjne i jest naliczane w następujący sposób:
  • za przeprowadzenie pierwszych 30 postępowań w miesiącu - 300 zł 
  • za każde kolejne przeprowadzone postępowanie do 60. włącznie (31-60) - 250 zł
  • za każde postępowanie powyżej 60. (61 i więcej) - 200 zł

Szczegółowe wymogi, które muszą spełniać mediatorzy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF określa Regulamin Sądu Polubownego przy KNF


Ogloszenie_dla_mediatorow