Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

Fundusze własne krajowej instytucji płatniczej obejmują:

1)      kapitał założycielski instytucji płatniczej;

2)      kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych;

3)      niepodzielony zysk z lat ubiegłych;

4)      zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

Fundusze własne pomniejsza się o:

1)      akcje lub udziały własne posiadane przez instytucję płatniczą, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości;

2)      wszelkie zobowiązania z tytułu akcji uprzywilejowanych;

3)      wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej;

4)      stratę z lat ubiegłych;

5)      stratę w trakcie zatwierdzania;

6)      stratę netto bieżącego okresu;