Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

instytucja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 575/2013 (tj. przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów pieniężnych lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na swój własny rachunek), mająca siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego;