Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

bank mający siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;