Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

zgodnie z art. 5 ustawy Prawo bankowe, czynnościami bankowymi są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
 3. udzielanie kredytów;
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych;
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
 7. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

 1. udzielanie pożyczek pieniężnych;
 2. operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
 3. świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
 4. terminowe operacje finansowe;
 5. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
 6. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
 7. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
 8. udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
 9. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
 10. pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, czynnościami bankowymi, które mogą wykonywać banki spółdzielcze, są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
 5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 6. udzielanie pożyczek pieniężnych,
 7. udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
 8. operacje czekowe i wekslowe,
 9. świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 12. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 13. wykonywanie innych czynności bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego.