Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - IX edycja

data aktualizacji

UWAGA: Informujemy, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 15 października 2020 r., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. Umożliwiono także dokonywanie zgłoszeń na Konkurs za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego1.
W pozostałym zakresie zasady Konkursu nie uległy zmianie.

W przypadku dokonywania zgłoszenia za pomocą ePUAP:

1)  formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz streszczenie pracy doktorskiej, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Konkursu, w postaci dokumentów elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
2) odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy doktorskiej,
3) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu 
o zgłaszaną pracę przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
4)  opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
– przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

W IX edycji Konkursu, ogłoszonej przez Przewodniczącego KNF, mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w Kancelarii Urzędu KNF (o przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do Kancelarii Urzędu KNF) albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego (w przypadku dokonania zgłoszenia w ten sposób, decyduje data wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego).

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie pracy doktorskiej dokonywane pocztą albo osobiście w Kancelarii Urzędu KNF zawiera
:

a) odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
b) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
c) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c.
 
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl.

1 Zgodnie z uchwałą Nr 140/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów na dokonanie niektórych czynności oraz umożliwienia dokonywania zgłoszeń prac konkursowych drogą elektroniczną w ramach IX edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.