Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VII edycja

data aktualizacji 28 maja 2018

Informujemy, że trwa VII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. 

W VII edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VII edycja konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu: 

- ogłoszenie konkursu – 13 lutego 2018 r.,
- nadsyłanie prac – do 16 sierpnia 2018 r.,
- uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2018 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.
Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:
a)    pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
b)    streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
c)    formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorami – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
d)    kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e)    pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt  3 i 4 Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską, do dnia 16 sierpnia 2018 r.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl.
 

Archiwum: