Formularz zgłoszenia udziału w kampanii Global Money Week 2023

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora GMW, którym może być m.in. Dyrektor szkoły/innej placówki oświatowo-wychowawczej/biblioteki publicznej, nauczyciel dowolnego przedmiotu, nauczyciel-wychowawca, wychowawca świetlicy, animatorProsimy o wskazanie planowanej formy działania/działań w ramach GMW, m.in.: udział w webinariach CEDUR w ramach propozycji programowej GMW przygotowanej przez UKNF, udział w inicjatywach w ramach propozycji programowej GMW przygotowanej przez inne instytucje, własne inicjatywy organizowane lokalnie w szkołach, tj. lekcja/warsztat, prezentacja multimedialna, quiz finansowy, gra/maraton gier z zakresu edukacji finansowej, realizacja przez uczniów projektu badawczego/przeprowadzenie ankiety nt. oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, konkursy: wiedzy, umiejętności, konkurs plastyczny, m.in. na plakat promujący hasło przewodnie GMW, projekt skarbonki, np. z surowców wtórnych, konkurs fotograficzny, filmowy, literacki, podcast przygotowany przez uczniów itd.

Prosimy o podanie przybliżonej liczby oraz wieku uczniów, których obejmie planowane działanie/działania w ramach kampanii GMW. O liczbę uczestników zapytamy po zakończeniu kampanii GMW.

 
Administratorami danych osobowych są odrębnie: Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie w jakim przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w związku z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji seminariów w ramach projektu edukacyjnego CEDUR. Każdej osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie następuje na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem. Pełne informacje w przedmiocie przetwarzania znajdują się treści klauzuli informacyjnej przy oświadczeniu.
captcha
Odsłuchaj captchę:


* - oznaczono pola wymagane

Uprzejmie prosimy o ponowne sprawdzenie poprawności wpisanych danych, w szczególności adresu e-mail, ponieważ błędne dane mogą uniemożliwić kontakt z Państwem.