Zasady uczestnictwa w kampanii GMW

data aktualizacji

Do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza zapraszamy szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne.

Rolę szkolnych koordynatorów GMW mogą pełnić dyrektorzy szkół czy innej placówki oświatowo-wychowawczej, nauczyciele dowolnych przedmiotów, nauczyciele wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pracownicy bibliotek, animatorzy.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.

Przy organizowaniu wydarzeń i inicjatyw w ramach kampanii GMW uczestnicy mogą posługiwać się zarówno hasłem bieżącej edycji, które brzmi Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość (Plan your money, Plant your future), jak i stałym hasłem przewodnim GMW Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (Learn. Save. Earn).

Przy wyborze form działania szkolni koordynatorzy GMW mogą skorzystać z propozycji programowej GMW 2023 przygotowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz inne instytucje lub przygotować własną inicjatywę, np. lekcje z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, quizy finansowe, debaty, prezentacje multimedialne, maratony gier o tematyce finansowej, konkursy umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło GMW, projekt skarbonki, konkurs fotograficzny, filmowy, literacki), projekty badawcze nt. oszczędzania, zarządzania finansami osobistymi/budżetem domowym, audycje emitowane przez szkolny radiowęzeł, gazetki szkolne, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Szkolni koordynatorzy dokonują zgłoszeń udziału w kampanii GMW wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

Po zakończeniu Światowego Tygodnia Pieniądza szkolni koordynatorzy GMW przesyłają formularz podsumowujący udział w kampanii GMW 2023.

Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, biblioteki biorące udział w kampanii GMW, a także szkolni koordynatorzy otrzymają dyplomy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest dokonanie zgłoszenia udziału w kampanii GMW.

Jedyną formą aktywności w ramach GMW, której UKNF nie rekomenduje, są wizyty w placówkach podmiotów działających na rynku finansowym, w tym podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a także spotkania z przedstawicielami ww. podmiotów, ze względu na potencjalne ryzyko przekazywania treści o charakterze marketingowym, co jest sprzeczne z założeniami kampanii GMW.


Dokumenty: