Zasady uczestnictwa w kampanii GMW

data aktualizacji

Do udziału w kampanii GMW zapraszamy środowisko szkolne, szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne.

Rolę szkolnych koordynatorów GMW mogą pełnić dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlicowi, warsztatowcy, animatorzy, pracownicy bibliotek.

Warunkiem uczestnictwa w kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej o możliwie największym zasięgu w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.

Przy organizowaniu wydarzeń i inicjatyw w ramach kampanii uczestnicy mogą posługiwać się, zarówno hasłem GMW 2021 Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze, jak i oficjalnym sloganem GMW Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj, gdyż obydwa zawierają główny jej przekaz.

Przy wyborze form działania szkolni koordynatorzy GMW mogą skorzystać z Oferty programowej UKNF oraz Oferty programowej innych instytucji lub przygotować własną inicjatywę korzystając z propozycji tj., m.in. lekcje z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, quizy, debata, prezentacje multimedialne, maratony gier o tematyce finansowej, konkursy umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło GMW, projekt skarbonki, konkurs fotograficzny, filmowy, literacki), projekt badawczy nt. oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna, spotkania on-line z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Szkolni koordynatorzy dokonują zgłoszeń udziału w GMW za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

Po zakończeniu Światowego Tygodnia Pieniądza szkolni koordynatorzy GMW przesyłają formularz podsumowujący zrealizowane działanie/działania podczas Kampanii.

Jedyną formą aktywności w ramach GMW, której UKNF nie rekomenduje, są wizyty w placówkach podmiotów działających na rynku finansowym, w tym podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a także spotkania z przedstawicielami ww. podmiotów, ze względu na potencjalne ryzyko przekazywania treści o charakterze marketingowym, co jest sprzeczne z założeniami kampanii GMW.

Zachęcamy do udziału w GMW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ostrożności, dbając w pierwszej kolejności
o zdrowie osób zaangażowanych w kampanię.

Przy organizowaniu GMW 2021 prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Należy przestrzegać krajowych i lokalnych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa związanych z COVID-19
  • Interakcje między osobami powinny w pierwszej kolejności odbywać się wirtualnie, jeśli obecność fizyczna nie jest zalecana
Dokumenty do pobrania: