Idea i cel GMW

Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Zasięg GMW

Od 2012 r. w GMW wzięły udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa finansów, ministerstwa edukacji, a także szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Organizator GMW

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Hasło przewodnie GMW 2022

Hasło przewodnie edycji GMW 2022, która odbyła się w dniach 21-27 marca, brzmiało: Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi (Build your future, be smart about money). Hasło to podkreśla, jak ważne przy podejmowaniu decyzji finansowych jest myślenie o swojej przyszłości.

Oficjalny slogan GMW

Oficjalny slogan GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj. (Learn. Save. Earn.). Początkowo wykorzystywany jako hasło przewodnie GMW 2017, a następnie przekształcony w slogan całej kampanii GMW, wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży nie tylko do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi, ale również do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Krajowy koordynator GMW

Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Kierunki rozwoju GMW

Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.