Opinia EIOPA ws. przeglądu 2020 systemu Wypłacalność II

data aktualizacji

EIOPA opublikowała opinię dla Komisji Europejskiej ws. przeglądu 2020 systemu Wypłacalność II (łącze do strony: https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-2020-review-of-solvency-ii_en). Jest to efekt prawie dwuletnich prac nad przeglądem dyrektywy Wypłacalność II i odpowiedź na prośbę Komisji Europejskiej z lutego 2019 r. 

Przygotowując opinię EIOPA miała na celu wprowadzenie wyważonej aktualizacji systemu Wypłacalność II, która odzwierciedli sytuację gospodarczą i uzupełni zestaw narzędzi nadzorczych. EIOPA jest zdania, że z perspektywy ostrożnościowej ramy regulacyjne Wypłacalności II działają dobrze i nie są obecnie potrzebne żadne fundamentalne zmiany, natomiast istnieje potrzeba szeregu poprawek, aby ramy te nadal dobrze funkcjonowały jako podstawa systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka.

Opinia i dokumenty jej towarzyszące odnoszą się do bardzo wielu aspektów systemu Wypłacalność II. Zdaniem UKNF warto zwrócić uwagę na nowe propozycje dotyczące zastosowania zasady proporcjonalności. Zmiany proponowane w tym zakresie zmierzają do skonkretyzowania i ułatwienia stosowania tej zasady, dotychczas bardzo ogólnie sformułowanej, poprzez stworzenie zasad określania podmiotów uprawnionych do korzystania z uproszczeń oraz określenie wprost możliwych uproszczeń w zakresie wszystkich trzech filarów systemu Wypłacalność II (z możliwością zastosowania także innych, ale pod pewnymi warunkami). Daleko idące zmiany proponuje się także w zakresie harmonizacji systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz w przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Proponuje się też wprowadzenie do systemu Wypłacalności II elementów prewencyjnych odnośnie do zapobiegania kryzysom na poziomie rynku finansowego jako całości (uwzględnienie perspektywy makroostrożnościowej). 

W skład opublikowanego pakietu dokumentów wchodzą:

  • Opinia ws. przeglądu 2020 systemu Wypłacalność II („Opinion on the 2020 review of Solvency II”)
  • Notatka informacyjna podsumowująca najważniejsze elementy opinii („Factsheet: overview on EIOPA’s Opinion on the 2020 review of Solvency II”),
  • Analiza źródeł zmian zaproponowanych w opinii („Background analysis”) – UWAGA: w załącznikach do tego dokumentu znajdują się propozycje zmian w treści przepisów Wypłacalność II,
  • Załącznik do analiz źródeł zmian dotyczący ubezpieczeń katastrof naturalnych („Annex to the analysis background document on NatCat policy conditions”),
  • Ocena wpływu proponowanych rozwiązań („Background impact assessment”),
  • Raport dotyczący formularzy sprawozdawczych („Report on quantitative reporting templates”),
  • Załącznik do raportu dotyczącego formularzy sprawozdawczych („Annex to the report on quantitative reporting templates”).
Dokumenty dostępne są w języku angielskim. Nie jest przewidziane ich tłumaczenie na inne języki urzędowe UE. Zostaną one wykorzystane w dalszych pracach w UE nad nowelizacją systemu Wypłacalność II, m.in. w ramach prac Komisji Europejskiej dotyczących przygotowania ewentualnej formalnej inicjatywy ustawodawczej (projektów zmian prawa UE).