Stosowanie wskaźników referencyjnych pochodzących z Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że po 31 grudnia 2020 r. prawo UE przestaje mieć zastosowanie w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również rozporządzenia BMR1, które określa ramy i standardy opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych na terenie UE.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie wskaźniki referencyjne i ich administratorzy pochodzący z Wielkiej Brytanii stają się wskaźnikami referencyjnymi oraz administratorami z kraju trzeciego.

Jednocześnie UKNF podkreśla, że ciągłość stosowania wskaźników referencyjnych z krajów trzecich została zapewniona w pełnym zakresie do 31 grudnia 2021 r.  Po 31 grudnia 2021 r. podmioty nadzorowane nie będą musiały zmieniać umów zawartych w przeszłości, konstrukcji instrumentów finansowych lub odniesienia dla funduszy inwestycyjnych – o ile rozpoczęły stosowanie wskaźnika nie później niż 31 grudnia 2021 r.2  Jednakże tego rodzaju wskaźniki referencyjne nie będą mogły być stosowane przez podmioty nadzorowane wobec umów, instrumentów finansowych oraz jako odniesienie dla funduszy inwestycyjnych utworzonych po 31 grudnia 2021 r., a w przypadku już istniejących funduszy inwestycyjnych – po 31 grudnia 2021 r. nie będzie możliwa zmiana statutu funduszu polegająca na wprowadzeniu odniesienia do tego rodzaju wskaźników referencyjnych.

UKNF wskazuje, że komunikat dotyczący sytuacji administratorów wskaźników referencyjnych z Wielkiej Brytanii poruszający kwestie związane z Brexitem został opublikowany na stronie internetowej ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-187-610_bmr_brexit_public_statement_2020_q4.pdf, w dniu 1 października 2020 r.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.)
2Art. 51 ust. 5 BMR zmodyfikowany na podstawie art. 1 ust 9) lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2089 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej oraz unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, a także ujawniania informacji dotyczących wskaźników referencyjnych w związku z kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, str. 17—27).