Publiczne Stanowisko ws. koordynacji działań nadzorczych - rachunkowość ulg zw. z COVID-19 dot. umów leasingowych

data aktualizacji

ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) opublikowała w dniu 21 lipca 2020 r. Publiczne Stanowisko ws. działań łagodzących wpływ COVID-19 na rynki finansowe w UE – Koordynacja działań nadzorczych dotyczących rachunkowości zmian (modifications) umów leasingu (ESMA32-61-417), związane ze zmianą MSSF 16 „Leasing”. 

Zgodnie z tym Stanowiskiem, emitenci - leasingobiorcy nie powinni spodziewać się podejmowania działań nadzorczych przez organy nadzoru za rachunkowe ujęcie ulg dotyczących umów leasingowych (bezpośrednio związanych z pandemią COVID-19), które będzie zgodne ze zmianą MSSF 16 „Leasing”, opublikowaną przez IASB (International Accounting Standards Board) w maju br., lecz jeszcze nie wdrożoną do porządku prawnego UE. Koordynacja działań nadzorczych w tym zakresie ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych kończących się 31 lipca 2020 roku lub wcześniej.

Informacja 

Publiczne Stanowisko