Stanowisko ESMA ws. wpływu epidemii COVID-19 na półroczne raporty finansowe

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że 20 maja 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) opublikował na swojej stronie internetowej stanowisko dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na raporty półroczne. W stanowisku zwraca się uwagę na wybrane postanowienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które mają szczególne znaczenie przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych w kontekście pandemii COVID-19, a także na potrzebę przedstawienia przez emitentów zaktualizowanych informacji odzwierciedlających obecny i oczekiwany wpływ COVID-19 na sytuację finansową, efektywność finansową i przepływy pieniężne oraz identyfikację głównych czynników ryzyka i niepewności. ESMA zwraca również szczególną uwagę na zawartość sprawozdania zarządu w raportach półrocznych, w którym powinny zostać ujawnione szczegółowe i specyficzne dla jednostki informacje związane z wpływem pandemii COVID-19.

Komunikat prasowy ESMA - wersja angielska

Stanowisko ESMA – wersja angielska