Stanowisko i wytyczne EBA związane z moratoriami na spłatę kredytów przyznanymi wz. z COVID-19

data aktualizacji

W dniu 25 marca br. EBA opublikowała stanowisko ws. konieczności zachowania spójnego podejścia w ramach UE w odniesieniu do kredytów w stosunku do których nastąpiło odroczenie/zawieszenie spłaty w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID -19. Stosownie do stanowiska EBA, samo przyznanie kredytobiorcom „wakacji kredytowych” nie pociąga za sobą konieczności kwalifikowania danego kredytu w ramach definicji działań restrukturyzacyjnych lub niewykonania zobowiązania, w przypadku, gdy:

  • krajowe przepisy lub narzędzia pozwalają na zawieszenie lub opóźnienie spłaty kredytów, 
  • dokonane zmiany nie są modyfikacjami wynikającymi z indywidualnych potrzeb klienta lecz stanowią ofertę banku dostępną dla wszystkich na tych samych zasadach w związku z zagrożeniem COVID-19.
EBA podkreśla jednak, że banki powinny dokonywać bieżącej analizy jakości kredytów oraz, że sytuacje, w których kredytobiorcy mogą mieć długoterminowe trudności finansowe powinny być nadal kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W  dniu 2 kwietnia br. EBA opublikowała Wytyczne wskazujące jakie kryteria muszą spełniać moratoria, które zostały przyznane przez banki przed dniem 30 czerwca 2020 r. w celu zrównania ich co do skutku z moratoriami publicznymi. Opublikowane przez EBA Wytyczne stanowią uzupełnienie stanowiska EBA z 25 marca br. w zakresie stosowania definicji niewykonania zobowiązania oraz klasyfikacji do działań restrukturyzacyjnych kredytów, w stosunku do których została zastosowana zmiana harmonogramu spłaty w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19. EBA postrzega moratoria jako skuteczne narzędzie do rozwiązywania krótkoterminowych problemów z płynnością spowodowanych ograniczoną lub zawieszoną działalnością wielu przedsiębiorstw i osób fizycznych. Opublikowane Wytyczne mają na celu wskazanie ogólnych przesłanek jakie muszą spełniać moratoria prywatne i publiczne, aby ich zastosowanie nie oznaczało konieczności zmiany klasyfikacji ekspozycji.. W wytycznych podobnie jak we wcześniejszym Stanowisku EBA przypomina się, że instytucje muszą nadal odpowiednio identyfikować sytuacje, w których kredytobiorcy mogą mieć długoterminowe trudności finansowe, i klasyfikować ekspozycje na niezmienionych zasadach tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wytyczne EBA – wersja angielska