Oświadczenie EIOPA w sprawie działań podejmowanych przez ubezpieczycieli i pośredników na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów

data aktualizacji

Kontekst

EIOPA uznaje sytuację, która powstała w wyniku wybuchu koronavirusa / COVID-19 za bezprecedensową. EIOPA ściśle monitoruje sytuację, która powoduje zakłócenia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w całej Europie.

W szczególności EIOPA opublikowała dotychczas:

EIOPA zauważa, że ubezpieczyciele, pośrednicy ubezpieczeniowi i pośrednicy ubezpieczeniowi oferujący ubezpieczenia uzupełniające pełnią ważną rolę w zapewnieniu ochrony konsumentom przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Z tego względu, dostęp do usług ubezpieczeniowych wydaje się niezbędny w kontekście koronawirusa / COVID – 19.
EIOPA zauważa inicjatywy podejmowane przez podmioty sektora sektor ubezpieczeniowego w zakresie rozpoznawania okoliczności, które mogą uniemożliwić konsumentom wywiązanie się z ich obowiązków kontraktowych. W opinii EIOPA, skala i głębokość zakłóceń spowodowanych wybuchem pandemii koronawirusa / COVID-19 mogą podważyć zaufanie do sektora ubezpieczeń jeśli uczciwe traktowanie konsumentów nie pozostanie w centrum podejmowanych działań.
EIOPA podnosi ponadto konieczność działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem konsumentów w całym okresie relacji z konsumentem, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz Dyrektywie 2009/138/UE Wypłacalność II (Solvency II). 
EIOPA w szczególności zwraca się do ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych o podejmowanie następujących działań:
  • Dostarczanie jasnych i aktualnych informacji konsumentom na temat ich praw wynikających z zawartych umów;
  • Uczciwe traktowanie konsumentów oraz precyzję komunikacji; 
  • Informowanie konsumentów o wprowadzonych środkach awaryjnych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania;
  • Stosowanie wymogów dotyczących nadzoru i zarządzania nad produktem ubezpieczeniowym w sposób ciągły, biorąc pod uwagę wpływ COVID-19, a tam gdzie to niezbędne -  przeprowadzając przeglądu produktu; 
  • Wzięcie pod uwagę interesów konsumentów, a także wykazanie się elastycznością względem nich tam, gdzie jest to uzasadnione i praktycznie wykonalne; EIOPA zwraca zwłaszcza uwagę na to, że sytuacja może wymagać elastyczności w zakresie terminów i procesów, co ma umożliwić zachowanie ochrony ubezpieczeniowej, która w przeciwnym wypadku by wygasła.