ESMA zaleca uczestnikom rynków finansowych podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wraz z właściwymi organami krajowymi, z uwagą śledzi rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na rynkach finansowych Unii Europejskiej (UE). W wyniku dyskusji Rady Organów Nadzoru przeprowadzonej w celu zbadania sytuacji na rynkach oraz środków awaryjnych podejmowanych przez podmioty nadzorowane ESMA wydaje następujące zalecenia dla uczestników rynków finansowych:
  • Planowanie ciągłości działań – Wszyscy uczestnicy rynków finansowych, w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się za zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa;
  • Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR); 
  • Sprawozdawczość finansowa – Emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych; oraz
  • Zarządzanie funduszami – Zarządzający aktywami powinni nadal stosować wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować w związku z tym odpowiednie działania.
ESMA, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, cały czas monitoruje zmiany zachodzące na rynkach finansowych w związku z koronawirusem COVID-19 i jest przygotowany na skorzystanie ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów.