Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 08 stycznia 2019

Na koniec listopada 2018 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 550 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych.

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec listopada 2018 r. osiągnął 14,2 mld zł i był wyższy o ponad 1,4 mld zł (o 11,2%) od osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r.

Na koniec listopada 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec listopada 2017r. o 121,8 mld zł tj o 6,9%.
W miesiącu listopadzie suma bilansowa wzrosła o 6,8 mld zł. Portfele (brutto) kredytów konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w skali miesiąca wzrosły odpowiednio o 0,7 mld zł i 2,8 mld zł. W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 0,5 mld zł i 0,8 mld zł po wzroście o 1,3 mld zł i 1,7 mld zł w miesiącu poprzednim. W listopadzie 2018 r., zmniejszyła się (o 0,7 mld zł) wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym.
Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w tym miesiącu o 14,4 mld zł. 

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.