Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 03 kwietnia 2019

Na koniec lutego 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych. 

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec lutego 2019 r. osiągnął 1,1 mld zł i był niższy o 0,5 mld zł (o 30,6%) od osiągniętego na koniec lutego 2018 r.

Na koniec lutego 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1 921,0 mld zł i były wyższe od stanu na koniec lutego 2018r. o 128,4 mld zł tj o 7,2%.

W miesiącu lutym suma bilansowa wzrosła o 12,2 mld zł. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 0,9 mld zł podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w tym samym czasie o 2,7 mld zł. (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 2,0 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 1,8 mld zł i 0,5 mld zł po wzroście o 2,8 mld zł i 0,4 mld zł w miesiącu poprzednim. W lutym 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym wzrosła (o 1,4 mld zł). 

Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w lutym o 13,4 mld zł. 

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 19,10% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.