Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 15 lipca 2019

Dane miesięczne sektora bankowego – maj 2019 r. 

Na koniec maja 2019 r., podobnie jak poprzednim miesiącu, działalność prowadziło 31 banków komercyjnych, 545 banków spółdzielczych oraz 32 oddziały instytucji kredytowych.

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec maja 2019 r. wyniósł 5,86 mld zł i był niższy o 0,56 mld zł (o 8,7%) od osiągniętego na koniec maja 2018 r.

Aktywa sektora bankowego na koniec maja 2019 r. osiągnęły wartość 1 956 mld zł i były wyższe od stanu na koniec maja poprzedniego roku o 115,3 mld zł tj. o 6,3%. Suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 4,3 mld zł w porównaniu do kwietnia br. 

Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 1,9 mld zł (w kwietniu br. wzrost o 2,1 mld zł). Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zwiększył się w tym samym czasie o 4,3 mld zł, w tym wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 3,3 mld zł. W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych zmniejszyły się o 1,6 mld zł (w poprzednim miesiącu trend wzrostowy o 0,16 mld zł), natomiast portfele kredytów inwestycyjnych zwiększyły się o 0,8 mld zł (w kwietniu br. spadek wolumenu portfela o około 0,2 mld zł). Wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym w maju br. zwiększyła się o około 0,8 mld zł (w poprzednim miesiącu spadek o około 0,3 mld zł). 

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) na koniec maja br. wyniosła 1 190,6 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 10,5% r/r  i 0,8% m/m. 

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec pierwszego kwartału 2019 r. wyniósł 18,96% w porównaniu do 19,05% na koniec czwartego kwartału 2018 r. i 18,86% na koniec marca 2018 r.