Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Pawła Opokę

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 12 stycznia 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Pawła Opokę, jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Aforti Holding SA („Spółka”),

  • karę pieniężną w wysokości 45 000 zł

za:

a) zbycie łącznie 2 759 akcji Spółki oraz nabycie łącznie 54 akcji Spółki, między 15 kwietnia a 14 maja 2021 roku, tj. w trakcie trwania okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu okresowego Spółki za I kwartał 2021 roku,

b) nabycie łącznie 54 akcji Spółki oraz zbycie łącznie 1 779 akcji Spółki, między 2 a 31 maja 2021 roku, tj. w trakcie trwania okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu rocznego Spółki za 2020 rok,

co stanowiło naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR1

Decyzja nie jest ostateczna. Paweł Opoka może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 2 072 800 zł.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)