Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

data aktualizacji

Zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o PPK organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty oraz, od 2 kwartału 2021 roku, informację na temat wskaźnika U, określonego w art. 49 ust. 5 ustawy o PPK. 

Przepisy nie precyzują sposobu zaokrąglania tego wskaźnika. Organ nadzoru przyjął zasadę prezentacji wskaźnika U jako ułamka dziesiętnego i ograniczenie jego dokładności do pięciu miejsc po przecinku oraz przyjęcie ogólnych zasad jego zaokrąglania.