22 stycznia, 2017 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Informacje dotyczące egzaminów

AKTUALNOŚCI
-----------------------   


INFORMACJE OGÓLNE
-----------------------------------

W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych lub egzaminu uzupełniającego kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem.

Wnioski należy składać:
w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od strony Placu Powstańców Warszawy
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych i na egzaminie uzupełniającym jest określony w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Niedźwiedzia 6E pok. 021
tel:  (22) 262 4078
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA
----------------------------------------------

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 4/2016 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych


PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 3/2016 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych


PDF Icon-WLASCIWAZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

PDF Icon-WLASCIWARozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)

PDF Icon-WLASCIWA 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

PDF Icon-WLASCIWARozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)


INFORMACJA NA EGZAMIN DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – POMOCNICZY WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm)
    
2.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289)

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.)
     1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 878).
     2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1072).
     3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448).

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.)
      1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.)
      2/ Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  19  lutego  2009  r. w  sprawie informacji bieżących  i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE         (Dz.U.UE.L.2014.173.1, z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE.L. 2012.201.1, z późn. zm.)

7.  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 poz. 157, z późn. zm.)

8.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)
     art. 8 – 221, 33 - 43, 551 – 552, 554 - 116, 353 - 387, 389 - 390, 394 - 396, 450 - 497, 509 – 525, 535 - 555, 734 751, 758 - 773, 835 - 845,  853 – 8599, 9216 – 92116.

9.  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1030, z późn. zm.)
     art. 1 – 7, 301 – 490, 585 - 595.

10.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

11.  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

12.  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238).

13.  Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.).

14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)
       1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483, z późn. zm.).
       2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859).
       3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329).
       4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.).
       5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń
       i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1327, z późn. zm.).

15.  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

16.  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

17.  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

18.  Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.).

19.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 747, z późn. zm).

20.  Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

21.  Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
22.  Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A.

23.  Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obowiązujący w Krajowym Depozycie Papierów Wartośicowych S.A.

24.  Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), obowiązujący w KDPW_CCP S.A.

25.  Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

26.  Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

27.  Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności