Komunikat w sprawie zakazu dalszego prowadzenia oferty publicznej oraz subskrypcji akcji spółki Elimen Group SA

data aktualizacji

W dniu 30 października 2019 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego wydana została decyzja, mocą której:

I.    zakazano na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie spółce Elimen Group SA z siedzibą w Warszawie dalszego prowadzenia oferty publicznej i subskrypcji akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,14 zł każda, emitowanych przez Spółkę,

II.   orzeczono o opublikowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie na koszt spółki Elimen Group SA z siedzibą w Warszawie informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną i subskrypcją akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,14 zł każda, emitowanych przez Spółkę,

w związku z naruszeniem przez spółkę Elimen Group SA z siedzibą w Warszawie art. 444 § 1 i 2 w związku z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, dalej „k.s.h.).

Zgodnie z art. 444 §1 k.s.h. statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w rozdziale 5 k.s.h. „Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego”.

Zgodnie z art. 444 §2 k.s.h. udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu. Zmiana statutu, zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h., wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Oznacza to, że zmiana statutu następuje dopiero z takim wpisem.

Z opublikowanych przez Spółkę informacji wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii C jest przeprowadzane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 9 października 2019 r. Zmiana statutu Spółki, obejmująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonana uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 4 października 2019 r., zmienioną uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 22 października 2019 r., nie została zarejestrowana przez sąd.

Decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna. Decyzji w zakresie przytoczonego powyżej rozstrzygnięcia został natomiast nadany rygor natychmiastowej wykonalności.