Komunikat UKNF w sprawie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę (CFD) klientom detalicznym

data aktualizacji

31 lipca 2019 r. upływa okres stosowania decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 2019/679 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania tymczasowego ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę klientom detalicznym (Dz. Urz. UE L 114 z 30.04.2019, str. 22) obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.

Urząd KNF (dalej też: organ nadzoru) informuje, że podziela argumenty podniesione przez ESMA, które dotyczą nadmiernego ryzyka poniesienia przez niedoświadczonych klientów detalicznych strat z tytułu inwestycji w CFD. Mając to na uwadze oraz uwzględniając konieczność wydania opinii ESMA w sprawie zasad inwestowania w CFD w Polsce po wygaśnięciu interwencji obejmującej całą Unię Europejską organ nadzoru informuje, że decyzja dotycząca ustalenia warunków oferowania CFD klientom detalicznym powinna zapaść na najbliższym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Organ nadzoru podkreśla, że na mocy przepisów prawa europejskiego oraz polskich przepisów regulujących oferowanie CFD dostawcy tych instrumentów finansowych są zobowiązani do działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Dlatego organ nadzoru oczekuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. – do czasu wejścia w życie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – dostawcy CFD działający na terenie Polski przy oferowaniu swoich usług będą uwzględniać zasady określone w decyzji ESMA 2019/679, z zastrzeżeniem zasad interwencji produktowej określonej przez organ nadzoru właściwy dla tych dostawców. Te same zasady powinny być stosowane w przypadku dostawców CFD mających siedzibę w Polsce, którzy świadczą transgranicznie swoje usługi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (za pośrednictwem oddziału lub swobody świadczenia usług), o ile na terenie danego państwa członkowskiego nie obowiązuje decyzja w sprawie dokonywania inwestycji w CFD.

Oferowanie w tym okresie przez dostawców CFD klientom detalicznym kontraktów na różnicę z uwzględnieniem zasad określonych ww. decyzją ESMA lub zasad określonych przez organ właściwy dla tego dostawcy, będzie przez Urząd KNF uznawane za działanie rzetelne, profesjonalne oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, jak również działanie zgodne z najlepiej pojętymi interesami klientów, o których mowa w art. 83c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 24 ust. 1 i art. 25 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.