Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Nowi Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 30 stycznia 2019 r. powołał na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego nowych Zastępców Przewodniczącego KNF: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, która obejmie funkcję Zastępcy Przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego 2019 r. oraz Rafała Mikusińskiego, który obejmie funkcję Zastępcy Przewodniczącego KNF z dniem 11 marca 2019 r. Jednocześnie Premier odwołał z dniem 30 stycznia 2019 r. dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa. Drugi dotychczasowy Zastępca – Marcin Pachucki będzie pełnił funkcję do 10 marca 2019 r.

  • Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, która w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialna za nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i Instytucji Płatniczych, jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów.

    Autorka ponad 160 publikacji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, i uczestniczka wielu projektów badawczych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych. Członkini krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher (marzec 2013 – New York University – Stern School of Business) i visiting fellow (Columbia University – Harriman Institute). Odznaczona za działalność naukową i dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrnym (2007) i Złotym (2018) Krzyżem Zasługi.

  • Rafał Mikusiński, który w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, jest związany z tym rynkiem od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao SA. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie. 

    W maju 1999 roku rozpoczął pracę w Amplico PTE w dziale inwestycji, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 roku objął obowiązki Dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 roku został powołany na członka zarządu Towarzystwa. 

    Od maja 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, nadal będąc odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu. W kwietniu 2014 roku został powołany na członka Zarządu MetLife i jako Dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji.  Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.
Do pobrania

Nowi Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

plik .pdf, 559,8kB
Pobierz