Komunikat z 401. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 sierpnia 2018 r.

data aktualizacji 21 sierpnia 2018

W czterysta pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego i,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komunikat w sprawie Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Poczynione w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego w okresie od 12 do 15 czerwca 2018 r. środków prawnych w postaci wszczęcia czterech postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia na Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych, na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w związku z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska SA funkcji depozytariusza i likwidatora funduszy inwestycyjnych.

2.    Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia, czy zachodzą przesłanki określone w art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowiące podstawę do zastosowania sankcji określonych w art. 167 Ustawy. 

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na dom maklerski umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa.

3.    Komisja, na wniosek ING Banku Śląskiego SA, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia ING Bankowi Śląskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w części obejmującej zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 • doradztwa inwestycyjnego;
 • sporządzania analiz inwestycyjnych analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

4.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Everest Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA („Everest TFI”, „Towarzystwo”) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez KNF w dniu 24 maja 2016 r. decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez Everest TFI działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 24 maja 2016 roku oraz jednocześnie odmówiła wydania Everest TFI zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 61 ust. 5 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Komunikat KNF ws. Everest Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Piotra Peły na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną1 karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że dopuścił się naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF i Devoran SA o przekroczeniu w dniu 18 września 2017 r. 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 

Przekroczenie ww. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Devoran SA nastąpiło w związku ze zaktualizowaniem się obowiązku sumowania akcji Devoran SA posiadanych przez osobę fizyczną oraz Tonbo Investments Limited z siedzibą w Nikozji i Edfalon Finance Limited z siedzibą w Nikozji, wynikającym z faktu ustanowienia ww. osoby pełnomocnikiem do rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz wspomnianych spółek. Osoba fizyczna nie posiadała indywidualnie akcji Devoran SA. Po zbyciu w dniach 5-15 września 2017 r. przez Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszystkich posiadanych akcji Devoran SA, stanowiących 60,08 % ogólnej liczby głosów, 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów zostało zapisanych w dniu 5 września 2017 r. na rachunku Tonbo Investments Limited oraz w dniu 18 września 2017 r. na rachunku Edfalon Finance Limited. Nie ujawnił się jednak żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA podczas, gdy osoba fizyczna posiadała wraz z ze wspomnianymi spółkami w dniu 18 września 2017 r. łącznie 2 350 000 akcji, stanowiących 9,96 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA (musiała bowiem jako pełnomocnik do rachunków Tonbo Investments Limited i Edfalon Finance Limited doliczać ich stan posiadania do swojego).

7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną 1 karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że dopuścił się naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących ujawniania stanu posiadania w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i Devoran SA:

1)    o przekroczeniu w dniu 6 lipca 2017 r. 50 % ogólnej liczby głosów,
2)    o zmianie w dniu 5 września 2017 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
3)    o zmniejszeniu w dniu 8 września 2017 r. udziału poniżej 33 % ogólnej liczby głosów,
4)    o zmniejszeniu w dniu 18 września 2017 r. udziału poniżej 20 % ogólnej liczby głosów,
5)    o zmniejszeniu w dniu 20 września 2017 r. udziału poniżej 15 % ogólnej liczby głosów.

Przekroczenie ww. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Devoran SA nastąpiło w związku z zaktualizowaniem się obowiązku sumowania akcji Devoran SA posiadanych przez osobę fizyczną oraz Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Walton Spencer LLC z siedzibą w Delaware, Delmont Capital LLC z siedzibą w Delaware i United SA z siedzibą w Warszawie, wynikającym z faktu ustanowienia ww. osoby pełnomocnikiem do rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz wspomnianych spółek. Do stanu posiadania osoby fizycznej należało doliczyć także akcje Devoran SA posiadane przez podmiot wobec niego zależny - Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Delaware. 

Zmiany stanu posiadania spowodowane były przede wszystkim zbyciem w dniach 5-15 września 2017 r. przez Carom Sp. z o.o. wszystkich posiadanych akcji Devoran SA, stanowiących 60,08 % ogólnej liczby głosów i nabyciem części akcji przez Polish American Investment Fund LLC (w dniu 5 września 2017 r. podmiot ten nabył 3 525 000 akcji Devoran SA, stanowiących 14,93 % ogólnej liczby głosów i w tym samym dniu zbył 2 350 000 akcji, w związku z czym posiadał 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów), Walton Spencer LLC (w dniu 8 września 2017 r. podmiot ten nabył 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów i tyle samo akcji w dniu 12 września 2017 r., które następnie zbył w dniu 18 września 2017 r.) oraz Delmont Capital LLC (w dniu 8 września 2017 r. podmiot ten nabył 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów). Nie ujawnił się jednak żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów podczas, gdy osoba fizyczna z podmiotami, do których rachunków papierów wartościowych posiadała pełnomocnictwa oraz z podmiotem zależnym pięciokrotnie przekraczała poziomy głosów wskazane w art. 69 ustawy o ofercie (musiała bowiem jako pełnomocnik do rachunków i podmiot dominujący doliczać stan posiadania mocodawców do rachunków i podmiotu wobec niego zależnego do swojego).

8.    Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną 1 karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że dopuściła się naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Devoran SA o przekroczeniu w dniu 8 września 2017 r. 5 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. 

Przekroczenie ww. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Devoran SA nastąpiło w związku z zaktualizowaniem się obowiązku sumowania akcji Devoran SA posiadanych przez osobę fizyczną i Walton Spencer LLC z siedzibą w Delaware, wynikającym z faktu ustanowienia osoby fizycznej pełnomocnikiem do rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz Walton Spencer LLC. Osoba fizyczna posiadała w dniu 8 września 2017 r. 109 850 akcji Devoran SA, stanowiących 0,8 % ogólnej liczby głosów. W tym samym dniu na rachunku Walton Spencer LLC zapisanych zostało 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów. Walton Spencer LLC nabyła ww. akcje od Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - większościowego akcjonariusza Devoran SA, który w dniach 5-15 września 2017 r. zbył w drodze umów cywilnoprawnych wszystkie posiadane akcje Devoran SA, stanowiące 60,08 % ogólnej liczby głosów. Nie ujawnił się natomiast żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA podczas, gdy osoba fizyczna posiadała wraz z Walton Spencer LLC w dniu 8 września 2017 r. 5,78 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA (musiała bowiem jako pełnomocnik do rachunku Walton Spencer LLC doliczać jego stan posiadania do swojego).

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na AMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta naruszyła:

1)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, gdyż nie zawiadomiła w terminie spółki publicznej Ruchu Chorzów SA z siedzibą w Chorzowie o zwiększeniu w dniu 22 grudnia 2014 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Ruchu Chorzów SA powyżej 5%,
2)    art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie zawiadomiła w terminie Komisji Nadzoru Finansowego i Ruchu Chorzów SA o zwiększeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Ruchu Chorzów SA powyżej 10% oraz dokonała ww. zawiadomień z naruszeniem warunków określonych w ww. przepisie poprzez wskazanie nieprawidłowej liczby akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Ruchu Chorzów SA oraz liczby głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
3)    art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie zawiadomiła w terminie Komisji Nadzoru Finansowego i Ruchu Chorzów SA o zwiększeniu w dniu 19 lutego 2016 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Ruchu Chorzów SA powyżej 20%.

W okresie objętym postępowaniem AMG Silesia Sp. z o.o. przekazywała Ruchowi Chorzów SA i KNF zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (3 zawiadomienia do Ruchu Chorzów SA i KNF), jednak tylko w jednym przypadku zawiadomienia o zmianie udziału KNF uznała, że wywiązano się z obowiązku informacyjnego (zawiadomienie do KNF wpłynęło w terminie). 

KNF podkreśla także, że termin z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie jest terminem materialnoprawnym a nie procesowym, kluczowy jest zatem termin wpływu zawiadomienia dotyczącego nabycia znacznego pakietu akcji do spółki publicznej i Komisji Nadzoru Finansowego.  

Należy mieć na uwadze, że z publikowanych na podstawie zawiadomień od AMG Silesia Sp. z o.o. raportów bieżących Ruchu Chorzów SA uczestnicy rynku kapitałowego dowiadywali się o stopniowym zwiększaniu udziału AMG Silesia Sp. z o.o. Należy jednak podkreślić, że dostępne na „rynku” informacje w jednym przypadku zawierały niewłaściwe dane oraz docierały do uczestników rynku z opóźnieniem podczas, gdy uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu spółki.    

10.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

 • PCC Intermodal SA, z dniem 11 września 2018 r.

11.    Komisja zapoznała się:

 • informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 12.06.2018 r. do 13.08.2018 r.

12.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 4 września 2018 r.,
 • 18 września 2018 r.,
 • 2 października 2018 r.

______________________
iJ. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 4, 5 i 9 komunikatu.

1Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.