Komunikat z 400. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2018 r.

data aktualizacji 31 lipca 2018

W czterechsetnym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Paweł Gruza – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego2,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec spółki Polski Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia, czy zachodzą przesłanki określone w art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowiące podstawę do zastosowania sankcji określonych w art. 167 Ustawy.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na dom maklerski umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, SATURN Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. (dalej: Towarzystwa) w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwa, na podstawie art. 228 ust. 1c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: Ustawa), w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a Ustawy, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi:

 • w przypadku Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA: ALTUS Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym;
 • w przypadku Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA: EasyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym;
 • w przypadku SATURN Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA: Centauris 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetPro Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Universe 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym;
 • w przypadku Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA: Trigon Profit XIV Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XV Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XVI Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XVIII Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XX Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XXI Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XXII Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Trigon Profit XXIII Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Trigon Profit XXIV Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowień w sprawie wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwa umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa.

3.    Komisja, działając na podstawie art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, jednogłośnie zmieniła w części decyzje administracyjne w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym. W wyniku przeglądu, dokonanego przez KNF w trybie art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy, KNF nałożyła na wymienione banki następujące bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – bufor w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Polska Kasa Opieki SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • mBank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

W wyniku przeglądu, dokonanego przez KNF w trybie art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, KNF jednogłośnie uchyliła decyzje z dnia 4 października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank SA oraz Bank Millennium SA jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na  Getin Noble Bank SA oraz Bank Millennium SA bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym. 

Komisja, działając na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, jednogłośnie zidentyfikowała Alior Bank SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013). 

Opis metod identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym, uwzględniający przepisy prawa i wytyczne europejskie, został opublikowany w serwisie internetowym KNF w dniu 8 czerwca 2016 r.

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu akcji DB Securities SA z siedzibą w Warszawie w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym DB Securities SA w związku z zawiadomieniem złożonym przez Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu łącznie z jego podmiotem dominującym – Banco Santander SA z siedzibą w Santander.

Jednocześnie Komisja wyznaczyła dzień 9 listopada 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie przedmiotowych akcji.

5.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

 • pośredniego nabycia 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu HSBC Bank Polska SA przez HSBC UK Holdings Limited, 
 • bezpośredniego nabycia 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu HSBC Bank Polska SA przez HSBC France.

Jednocześnie Komisja ustaliła 31 marca 2019 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie przedmiotowych akcji.

6.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej piątej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej piątej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez SVZD GmbH i pośrednio przez LVP Holding GmbH. 

Jednocześnie Komisja ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej piątej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej piątej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez SVZD GmbH i pośrednio przez LVP Holding GmbH. 

7.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Marka Sakowskiego na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA,
 • Marty Małek-Bernadzikowskiej na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Marty Małek-Bernadzikowskiej na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

8.    Komisja jednogłośnie zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanisms).

Instytucja zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego  (ARM) została ustanowiona przez przepisy prawa europejskiego i wprowadzona do polskiego porządku prawnego w związku z implementacją Dyrektywy MiFID II. Świadczenie usługi ARM polega na pośrednictwie w przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi przez podmioty, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nałożony został przez art. 26 rozporządzenia MiFIR (raportowanie o transakcjach). Podmiot posiadający status ARM jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej. 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA,  na mocy przepisów przejściowych, od dnia 3 stycznia 2018 r. do czasu udzielenia przez Komisję zezwolenia, świadczy już usługę ARM. W chwili obecnej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, na podstawie zawartych umów, realizuje obowiązek raportowania o transakcjach na rzecz 53 firm inwestycyjnych. W okresie od 3 stycznia 2018 r. za jego pośrednictwem zaraportowano do Komisji ponad 34 mln transakcji zawartych w obrocie instrumentami finansowymi. Udzielenie zezwolenia  Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA
na świadczenie usługi ARM finalnie umożliwia rozszerzenie katalogu usług posttransakcyjnych oferowanych dotychczas przez ten podmiot i daje uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce możliwość realizacji obowiązku raportowania o transakcjach za pośrednictwem krajowego podmiotu.

9.    Komisja po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

 • Żabka Finanse sp. z o.o.

o cofnięcie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jednogłośnie cofnęła wydane spółce zezwolenie.

10.    Komisja, na wniosek Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA w likwidacji, jednogłośnie cofnęła zezwolenie organu nadzoru z dnia 26 lutego 1999 r. na utworzenie Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (ówcześnie: Pekao/Alliance Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA). Cofnięcie zezwolenia na utworzenie Pekao PTE SA jest konsekwencją wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r. zezwolenia na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym - jak również Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao - przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA.  

11.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości decyzję Komisji z dnia 25 kwietnia 2017 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 100 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, że spółka publiczna nienależycie sporządziła raporty okresowe, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

12.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 28 października 2016 r., nakładającą na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty między innymi art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E i nałożyła na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych w związku z stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa.

Komisja wskazuje, że przyczyną powyższego rozstrzygnięcia jest pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki. Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty m.in. ww. przepisu prawa.

13.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

14.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 29 sierpnia 2017 r., nakładającą na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 260 tysięcy złotych w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych,
z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015 i nałożyła na ww. podmiot karę pieniężną w wysokości 207 tysięcy złotych. Przyczyną zmiany wysokości kary pieniężnej było stwierdzenie zmiany wysokości aktualnej składki przypisanej brutto TUZ TUW. Powyższe nie zmienia stanowiska Komisja co do stwierdzonego stanu bezprawności, w którym TUZ TUW pozostawał w latach 2011-2015.

15.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

 • Lux Med Trójmiasto SA, z dniem 21 sierpnia 2018 r.,
 • Emperia Holding SA, z dniem 21 sierpnia 2018 r.

16.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 21 sierpnia 2018 r.,
 • 4 września 2018 r.,
 • 18 września 2018 r.,
 • 2 października 2018 r.

______________________
1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 7a, 12 i 14 komunikatu.

2J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 3 i 5 komunikatu.

3Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 komunikatu.