Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Monetary Authority of Singapore i Komisja Nadzoru Finansowego rozwijają współpracę w obszarze FinTech

Data aktualizacji:
Singapur, 15 listopada 2017 r. Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

2. Ramy współdziałania umożliwiają obydwu organom wzajemne przekazywanie rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora FinTech oraz określają zakres wsparcia udzielanego tym przedsiębiorstwom w celu lepszego zrozumienia reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji. Ponadto ramy współdziałania określają zasady współpracy MAS i KNF w podejmowaniu wspólnych, innowacyjnych projektów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących pojawiających się trendów rozwoju rynku i ich oddziaływania na sferę regulacyjną.

3. Pani Jacqueline Loh, Zastępca Dyrektora Zarządzającego MAS, powiedziała: "Cieszymy się z możliwości współpracy z KNF w zakresie FinTech. Porozumienie to oznacza zobowiązanie MAS i KNF do zwiększenia tempa rozwoju sektora FinTech w naszych regionach, poprzez współpracę i wymianę pomiędzy obydwoma systemami. Wierzymy, że porozumienie to zwiększy wartość dodaną rysujących się możliwości oraz płaszczyzn wymiany wiedzy między oboma jurysdykcjami. Cieszymy się z perspektyw współpracy oraz wspierania podmiotów sektora FinTech z Polski, które zamierzają rozpocząć działalność w Singapurze i świadczyć usługi na rzecz klientów w naszym regionie".

4. Pan Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, powiedział: "Porozumienie pomiędzy KNF i MAS stworzy możliwości dla firm z sektora FinTech z Polski i Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek polski i singapurski. Polska dysponuje wyjątkowym mikroklimatem gospodarczym sprzyjającym innowacjom finansowym, posiadając stosunkowo duży rynek wewnętrzny oraz dostęp do innych rynków, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. KNF odgrywa aktywną rolę we wspieraniu rozwoju sektora FinTech w Polsce. Wzajemne przekazywanie informacji na temat innowacji finansowych między KNF i MAS pozwoli nam lepiej zrozumieć i monitorować wszelkie zmiany technologiczne na rynku finansowym".


Informacja o Monetary Authority of Singapore
Monetary Authority of Singapore (MAS) jest bankiem centralnym Singapuru oraz zintegrowanym regulatorem rynku finansowego. Jako bank centralny, MAS wspiera trwały, nieinflacyjny wzrost gospodarczy poprzez prowadzenie polityki pieniężnej oraz ścisły nadzór i analizę makroekonomiczną. MAS odpowiedzialny jest za kurs singapurskiej waluty, oficjalne rezerwy walutowe oraz płynność w sektorze bankowym. Jako zintegrowany nadzorca finansowy, MAS wspiera zrównoważony sektor usług finansowych poprzez sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad wszystkimi instytucjami finansowymi w Singapurze - bankami, zakładami ubezpieczeń, pośrednikami rynku kapitałowego, doradcami finansowymi i giełdami papierów wartościowych. MAS odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych, właściwe praktyki rynkowe i edukację inwestorów. MAS współpracuje również z branżą finansową, promując Singapur jako dynamiczne międzynarodowe centrum finansowe. MAS wspiera rozwój infrastruktury, wdrażanie technologii i podnoszenie kompetencji w branży finansowej.

Informacja o Komisji Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, nadzór nad rynkiem emerytalnym, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, a także nad sektorem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


Kontakt dla prasy:

Pani Bridgitte Lee
Monetary Authority of Singapore
tel.: (+65) 6229 9262
Email: bridgitte_lee@mas.gov.sg

Pan Jacek Barszczewski
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
tel.: (+48 22) 262 56 76 | +48 697 716 415
Email: press@knf.gov.pl
Do pobrania

KNF MAS

plik .pdf, 268,9kB
Pobierz