Komunikat z 318. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2016 r.

data aktualizacji 09 sierpnia 2016


1.    W trzysta osiemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2.    KNF jednogłośnie zezwoliła na odstąpienie od stosowania na zasadzie indywidualnej, przez SGB-Bank SA oraz 191 banków spółdzielczych będących współzałożycielami Systemu Ochrony SGB, przepisów określonych w art. 412 oraz art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR) oraz wskazała SGB-Bank SA jako zobowiązany do spełniania wymogów określonych w art. 412, art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR) oraz wymogów sprawozdawczych określonych w części szóstej Tytule II Rozporządzenia CRR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich banków wchodzących w skład Systemu Ochrony SGB, które otrzymały zezwolenie KNF na odstąpienie od stosowania przepisów określonych w art. 412 oraz art. 414 Rozporządzenia CRR (w części odnoszącej się do art. 412 Rozporządzenia CRR).

Jednocześnie KNF zobowiązała SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze będące uczestnikami Systemu Ochrony SGB do wypełniania na zasadzie indywidualnej obowiązków sprawozdawczych określonych w części szóstej Tytule II Rozporządzenia CRR. Komisja upoważniła również Przewodniczącego KNF lub Zastępcę Przewodniczącego KNF do podpisania decyzji w tym zakresie, a jednocześnie zobowiązała banki spółdzielcze do przekazywania do SGB-Bank SA bieżących informacji o ich sytuacji w zakresie płynności, umożliwiających realizację przez SGB-Bank SA postanowienia art. 8 ust. 4 Rozporządzenia CRR.

Zgodnie z decyzją KNF, SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze wchodzące w skład Systemu Ochrony SGB będą zwolnione z konieczności indywidualnego spełniania minimalnego wskaźnika płynności LCR, a SGB-Bank SA został wskazany jako zobowiązany do spełniania wymaganego poziomu wskaźnika LCR oraz jego sprawozdawania na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich uczestników Systemu Ochrony SGB. Zezwolenie KNF ma umożliwić efektywniejsze zarządzanie płynnością w ramach Systemu Ochrony SGB, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Decyzja Komisji odnosi się wyłącznie do wskaźnika LCR i nie dotyczy wskaźnika NSFR.

3.    Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Roberta Ceregry na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach (decyzja jednogłośna),
•    Pana Ryszarda Frączka na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM (decyzja jednogłośna),
•    Pana Michała Gajewskiego na Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK SA – wyniki głosowania KNF: 6 głosów za wyrażeniem zgody (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, A.Artwich, Z.Sokal), 1 głos wstrzymujący się (A.Kaźmierczak),
•    Pana Mirosława Jabłońskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wojsławicach (decyzja jednogłośna),
•    Pana Adama Kałdusa na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem (decyzja jednogłośna),
•    Pana Grzegorza Kukli na Członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem (decyzja jednogłośna),
•    Pana Rafała Mosionka na Członka Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group i Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem (decyzje jednogłośne),
•    Pani Agnieszki Śliz na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce (decyzja jednogłośna).

4.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

•    Pani Magdaleny Knyżewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wręczycy Wielkiej

     ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania obowiązków, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu wykonywania przez kandydatkę obowiązków na stanowiskach zarządczych w zatrudniającym ją banku spółdzielczym.

5.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

6.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Marcina Chadaja akcji AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7.    KNF jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy z dnia 22 czerwca 2016 r.

8.    KNF jednogłośnie rozszerzyła zezwolenie na świadczenie przez KDPW_CCP SA usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie Rozporządzenia EMIR w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń:  
 
•    instrumentów dłużnych (transakcje w obrocie niezorganizowanym w PLN),
•    kontraktów pochodnych odnoszących się do stóp procentowych, których instrumentem bazowym jest:  EURIBOR, EONIA (transakcje w obrocie niezorganizowanym w EUR),
•    instrumentów udziałowych oraz instrumentów dłużnych, nominowanych w EUR (transakcje w obrocie zorganizowanym).

9.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia dla Alior Banku SA na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych (działalność powiernicza).

10.    KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o karze pieniężnej w wysokości 80 tysięcy złotych nałożonej w dniu 17 maja 2016 r. na Panią Annę Rzyszkiewicz za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie przez POLYMETAL SA (dalej „spółka”) w okresie pełnienia przez Panią Annę Rzyszkiewicz funkcji członka zarządu spółki publicznej. W związku z niezłożeniem odwołania od decyzji KNF o karze, decyzja ta jest ostateczna i możliwe stało się przekazanie informacji o karze.

     Ukaranie Pani Anny Rzyszkiewicz stanowiło konsekwencję wydania w dniu 17 grudnia 2015 r. przez KNF decyzji nakładającej na spółkę sankcję administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym i kary pieniężnej w wysokości 250 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r., raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. oraz raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. Z uwagi na wielokrotność i powtarzalność naruszeń, wagę i znaczenie dla uczestników rynku kapitałowego raportów okresowych oraz fakt wyraźnej i oczywistej sprzeczności przedmiotowych działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa KNF oceniła naruszenia, których dopuściła się spółka jako rażące. 

W okresie rażącego uchybienia przez spółkę obowiązkom informacyjnym funkcję prezesa organu zarządzającego spółki pełniła Pani Anna Rzyszkiewicz. Zarząd był wówczas jednoosobowy, a więc Pani Anna Rzyszkiewicz prowadziła sprawy spółki, do których zalicza się również wypełnianie obowiązków informacyjnych. Pani Anna Rzyszkiewicz ponosi więc odpowiedzialność za rażące naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie podczas, gdy była zobowiązana do podejmowania w imieniu spółki działań, pozwalających na ich prawidłowe i terminowe wypełnienie.

Tym samym KNF zwraca uwagę, że powinność dołożenia należytej staranności, aby realizacja obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółki publicznej przebiegała prawidłowo, spoczywa na osobach zasiadających w zarządzie spółki. W przypadku stwierdzenia, że swoim zachowaniem dopuściły one do rażącego naruszenia obowiązków przez spółkę publiczną KNF może wydać decyzję nakładającą na te osoby karę pieniężną. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych - za co odpowiedzialny jest zarząd spółki publicznej - gwarantuje realizację zasad, na których opiera się działanie rynku kapitałowego, tj. zasady transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych, przedkłada się na realne i odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się ich cen.

11.    KNF jednogłośnie nałożyła na Victory – Sport Promocja sp. z o.o. jako pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych w związku z nieusunięciem przez tego pracodawcę, w terminach wyznaczonych w wezwaniach skierowanych przez KNF, nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego polegających na:

•    nieodprowadzaniu składek podstawowych za uczestników pracowniczego programu emerytalnego (naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych),
•    nieprzekazaniu KNF dwóch rocznych informacji dotyczących realizacji prowadzonego programu emerytalnego (naruszenie art. 23 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych).

12.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK.

13.    KNF jednogłośnie zezwoliła spółce Rovese SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 30 sierpnia 2016 r.

14.    KNF jednogłośnie nałożyła na 23 biura usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 3000 złotych na 1 biuro (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 16 biur, 500 złotych na 5 biur i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

15.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    zaangażowania UKNF na forach międzynarodowych w I połowie 2016 r.

16.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    30 sierpnia 2016 r.
•    13 września 2016 r.
•    27 września 2016 r.
•    11 października 2016 r.

____________________________________
1Pan P.Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3d i 15 komunikatu.
2Pan A.Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3e komunikatu.
3
Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 i 10 komunikatu.