Komunikat w sprawie kary pieniężnej dla Piotra Krawczyka

data aktualizacji 16 lutego 2016


W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 9 lutego 2016 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Piotra Krawczyka kary pieniężnej w wysokości 200 000 zł, w związku z rozpowszechnianiem w raporcie okresowym za II kwartał 2013 r. spółki PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie fałszywych informacji dotyczących struktury jej akcjonariatu, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Piotra Krawczyka kary pieniężnej w związku z rozpowszechnianiem fałszywych informacji dotyczących struktury akcjonariatu spółki publicznej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Piotra Krawczyka nastąpiło w związku ze stwierdzeniem iż rozpowszechnił on w raporcie okresowym za II kwartał 2013 r. spółki PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie fałszywe informacje dotyczące struktury jej akcjonariatu, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji Spółki.

Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 14 sierpnia 2013 r. spółka PSW Capital S.A. przekazała do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji, jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 r. W imieniu PSW Capital S.A. ww. raport podpisał Piotr Krawczyk - prezes jednoosobowego zarządu Spółki, powołany do pełnienia tej funkcji z dniem 1 lipca 2013 r. W treści powyższego raportu w części dotyczącej struktury akcjonariatu Spółka wskazała, że akcjonariuszem posiadającym na dzień przekazania raportu co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów jest Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, bowiem posiada wraz z podmiotami zależnymi 52 600 000 akcji, stanowiących 87,67 % ogólnej liczby głosów w PSW Capital. Spółka wskazała, że źródłem ww. informacji jest strona internetowa www.gpwinfostrefa.pl.

W toku niniejszego postępowania Komisja ustaliła jednak, że od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 5 lutego 2013 r. Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. oraz jego podmioty zależne: Platinum Prestige Capital S.A., Platinum Capital Private Equity Funds S.A., Platinum Web Capital S.A. oraz Platinum New Technology S.A. dokonywały transakcji sprzedaży i kupna akcji Spółki na NewConnect. W związku z powyższym na dzień publikacji w dniu 14 sierpnia 2013 r. raportu okresowego Spółki za II kwartał 2013 r. - według ustaleń niniejszego postępowania - Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 28 475 561 akcji Spółki, stanowiących 47,45 % ogólnej liczby głosów.

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdziła, iż Piotr Krawczyk naruszył art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie, rozpowszechniając nieprawdziwą informację, która skutkowała mylnym wyobrażeniem o rzeczywistej strukturze akcjonariatu Spółki, wskazując, iż jako osoba reprezentującą Spółkę, złożyła swój podpis pod raportem okresowym za II kwartał 2013 r. Komisja uznała również, iż Strona miała świadomość nieprawdziwości informacji, ponieważ pełniła ona funkcję jednoosobowego prezesa zarządu Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A. oraz jego spółek zależnych i była pełnomocnikiem do wykonywania umów maklerskich ww. podmiotów, a ponadto od 2011 r. składała z rachunków papierów wartościowych tych spółek dyspozycje na akcjach PSW Capital.

Komisja wskazuje, iż manipulacja dotyczyła informacji zawartej w raporcie za II kwartał 2013 r. Spółki, a więc w raporcie okresowym, który jest traktowany przez uczestników rynku jako podstawowe  źródło informacji o sytuacji w danej spółce publicznej. W szczególności należy podkreślić rolę informacji o strukturze akcjonariatu, które mają istotny wpływ na podejmowanie decyzji przez inwestorów. Posiadanie informacji o układzie sił w akcjonariacie danej spółki pozwala bowiem na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółce bądź o wycofaniu się z niej we właściwym czasie.

Powyższe miało również szczególne znaczenie w kontekście pozostałych informacji ówcześnie dostępnym inwestorom w postaci raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 11 października 2010 r. o ustanowieniu umowy lock-up na akcje PSW Capital S.A., która zobowiązywała Dom Inwestycyjny Platinum Capital do niezbywania akcji Spółki do dnia 30 czerwca 2012 r. Zobowiązanie to miało przechodzić na dalszych nabywców akcji. W tym ujęciu inwestorzy tkwili w błędnym przekonaniu co do aktualnego stanu akcjonariatu PSW Capital S.A., zakładając, z braku aktualnych informacji, iż udział Domu Inwestycyjnego Platinum Capital wraz z podmiotami zależnymi pozostaje niezmienny i wynosi 87,67 % w ogólnej liczbie głosów, podczas gdy w rzeczywistości ulegał ciągłej zmianie i w dniu przekazania raportu Spółki za II kwartał 2013 r. wyniósł 47,45 % ogólnej liczby głosów. Należy zatem uznać, iż manipulacja informacją, jakiej dopuścił się Piotr Krawczyk miał istotne znaczenie dla wiedzy posiadanej przez uczestników rynku oraz wpływał na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne. Tym samym Strona dopuściła się naruszenia fundamentalnej zasady transparentności rynku regulowanego, która zakłada, iż odbywający się obrót instrumentami finansowymi wynika z wzajemnego popytu i podaży, a także równego dostępu do informacji.

W związku z powyższym Komisja wskazuje, iż nałożenie na Piotra Krawczyka kary pieniężnej w wysokości 200 000 zł było w pełni uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że manipulacja informacją w zakresie rzeczywistego akcjonariatu PSW Capital S.A. w sytuacji, gdy dochodziło do zbywania akcji Spółki istotnie naruszała prawo uczestników rynku do równego dostępu do informacji, uniemożliwiając im tym samym podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o wszelkie przesłanki.

Nałożona kara pieniężna w wysokości 200 000 zł ma na celu wykazanie Piotrowi Krawczykowi nieopłacalności naruszania przepisów prawa i poprzez swoją wysoką dolegliwość wpłynąć na prawidłowe wypełnianie przez niego w przyszłości obowiązków prawnych na rynku kapitałowym.


Komisja miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań karanego podmiotu gdyż zastosowane kary pieniężne są skutecznym instrumentem nadzorczym, mającym zapobiegać powstawaniu bezprawia administracyjnego, ugruntowując poczucie obowiązywania prawa oraz zaufanie do Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym.