Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 listopada 2023 roku

Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Tomasza Barteczko na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
 • Łukasza Morzywołka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej
 • Dariusza Sawko na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

2. Komisja jednogłośnie cofnęła, na wniosek D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), zezwolenie na wykonywanie przez Towarzystwo działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie grupy 17 – Ubezpieczenia ochrony prawnej, o której mowa w Dziale II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe załącznika do ustawy1.

3. Komisja jednogłośnie uchyliła decyzje z 28 kwietnia 2023 roku:

1) zezwalającą na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Digital Care Insurance Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”),

2) zatwierdzającą statut Towarzystwa.

Komisja uchyliła decyzje w związku z wnioskiem Towarzystwa.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Bank Nowy SA z siedzibą w Poznaniu przedsiębiorstwa bankowego Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu.

5. Komisja jednogłośnie zakazała:

 • HP 7 sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach – nr KRS: 0000583225

wykonywania działalności w zakresie biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem przez tę spółkę obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na nieprzekazaniu Komisji:

a) informacji o łącznej liczbie i wartości transakcji płatniczych wykonanych przez tę spółkę w poszczególnych miesiącach danego roku w latach 2019-2022,

b) dokumentu potwierdzającego zawarcie pierwszej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

6. Komisja jednogłośnie udzieliła Hoist Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą we Wrocławiu („Towarzystwo”) zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na:

a) tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem Michała Struka na członka Zarządu Towarzystwa nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie i zatwierdzeniem Rafała Siemasza na członka Zarządu Towarzystwa nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez towarzystwo,

b) tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu.

7. Komisja jednogłośnie podjęła ostateczną decyzję, utrzymującą w mocy decyzję Komisji z 31 sierpnia 2022 roku, nakładającą na Unilink SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) karę w postaci wskazania Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń2.

Spółka nie zapewniła poinformowania wszystkich klientów o braku możliwości zawarcia z Gefion Insurance A/S umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych3. Tym samym nie postąpiła w sposób zgodny z najlepiej pojętym interesem klientów, uczciwy, rzetelny i profesjonalny.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła się na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcji

 • Alumetal SA z siedzibą w Kętach – z dniem 28 listopada 2023 roku.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA z siedzibą w Warszawie akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie („TFI Allianz Polska”), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz Polska oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz Polska.

Komisja wyznaczyła termin nabycia akcji TFI Allianz Polska na trzy miesiące od dnia wydania decyzji.

10. Komisja zapoznała się z informacją:

 • w sprawie „Planu działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2024 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym na rok 2024”
 • w sprawie działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2022 roku
 • w sprawie realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa – za I półrocze 2023 roku 
 • na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wrzesień 2023
 ______________________
1ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
3ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 listopada 2023 roku

plik .pdf, 620,8kB
Pobierz