Krótka sprzedaż (short selling)

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Akty obowiązujące


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

icon_doc_pdf_smallwersja polska
icon_doc_pdf_smallwersja angielska

Dokumenty powiązane

ESMA Consultation Paper Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps

ESMA Q&A Implementation of the Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps