Formularz zgłoszeniowy „Naruszenia MAR”

Naruszenia/potencjalne naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
 
Dane Zgłaszającego


 
Możliwość wyrażenia sprzeciwu na przesyłanie żądań wyjaśnień lub dodatkowych informacji


 
Informacje o naruszeniu

 
A. Rodzaj naruszenia 
B. Wskazanie instrumentu finansowego/Emitenta którego dotyczy naruszenie 
C. Wskazanie podmiotu/osoby wskazywanego/ (-ej) jako naruszający rozporządzenie MAR
 
D. Relacje Zgłaszającego z podmiotem/osobą objętym/ (-ą) zgłoszeniem
 
E. Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia


 
F. Możliwie konkretny opis naruszenia (wskazanie tam gdzie jest to możliwe np. rachunków objętych podejrzeniem, podmiotów prowadzących te rachunki, konkretnych informacji poufnych, konkretnych rekomendacji, konkretnych zachowań w określonym czasie i jeśli to możliwe w odniesieniu do konkretnych zdarzeń/instrumentów itd.)


 
G. Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)


 
H. Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? (jeśli tak wskazanie organów państwowych)


captcha
Odsłuchaj captchę:


* - oznaczono pola wymagane