Jacek Jastrzębski gościem specjalnym "CFA Society Poland Annual Conference 2021"

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, wystąpił jako gość specjalny podczas otwarcia "CFA Society Poland Annual Conference 2021".

Główne tezy wystąpienia Przewodniczącego KNF:

  • ze względu na tzw. klientocentryczność w relacjach instytucja finansowa – klient, dochodzi do istotnego zwiększenia wydatków na wdrażanie nowych technologii przez instytucje finansowe. Głównym celem tych działań jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług finansowych lub ich lepsze dopasowanie do potrzeb klienta, a co za tym idzie – zwiększenie atrakcyjności oferty. Jednym z ciekawych przykładów transformacji cyfrowej na rynku kapitałowym są m.in. usługi związane z robodoradztwem. Dotychczas  usługa doradztwa była dostępna przede wszystkim dla zasobnych klientów, ponieważ realizowana przez fizycznych doradców wiązała się ze znacznymi kosztami. Ponieważ rozwiązania z obszaru analizy danych stają się coraz doskonalsze oraz kosztowo dostępne, instytucje finansowe mogą zaoferować usługę robodoradztwa szerszemu gronu klientów. 
  • ważnym zagadnieniem dla rynku kapitałowego staje się także wykorzystanie technologii opartych o DLT/Blockchain czy wdrażanie usług opartych o chmurę obliczeniową. Nowoczesne rozwiązania mogą prowadzić finalnie do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych zarówno przez klientów, jak i same instytucje finansowe. Dodatkowo nowe technologie mogą zapewnić mniejsze koszty ze względu na większą ich efektywność. 
  • przy stale rosnącej ilości informacji oraz przetwarzanych danych nieuniknione jest także wykorzystywanie systemów Big Data i algorytmów sztucznej inteligencji, które będą w stanie analizować ogromne zasoby danych informacji, które codziennie pojawiają się na rynkach finansowych.
  • jednym z rozwiązań, które mogą być źródłem informacji dla automatycznych procesów inwestycyjnych są sprawozdania finansowe wykorzystujące elektroniczne formaty raportowania finansowego oparte na inline XBRL. Takie sprawozdania finansowe są naturalnym źródłem danych przetwarzanych w procesie inwestycyjnym. Docelowo będą mogły być przetwarzane z użyciem systemów Big Data i algorytmów sztucznej inteligencji. 
  • należy postawić pytania, czy zastąpienie ludzkich decyzji inwestycyjnych – z wszelkimi ich ograniczeniami – maszyną, algorytmem sztucznej inteligencji, pozwoli nam w przyszłości lepiej, efektywniej alokować pieniądze (zasoby), przy tym unikać tak dewastujących dla gospodarki kryzysów?  Czy też będziemy świadkami nowych typów kryzysów, nierównowag (baniek) na rynku aktywów, spowodowanych przez niewłaściwie działające algorytmy decyzyjne? 
  • europejscy prawodawcy i regulatorzy uczynili system finansowy niejako odpowiedzialnym za wyegzekwowanie od gospodarki realnej przejścia na wytwarzanie i konsumpcję dóbr i usług w sposób zrównoważony. Instytucjom finansowym przypadnie więc kluczowa rola w pobudzeniu – lub wręcz wymuszeniu – transformacji całej gospodarki. W ślad za tym idą też nowe zadania dla nadzoru finansowego.
  • realizacja strategii ESG wymagała będzie gwałtownego rozwoju instrumentów finansowych typu sustainable. I taki proces na rynkach finansowych ma już miejsce: od 2007 roku do ogromnych rozmiarów obecnie (ponad jednego biliona dolarów) urósł segment green bonds.  W roku 2019 nastąpiła pierwsza emisja sustainable-linked bonds – nowego rodzaju sustainable debt. Już dziś ten segment rynku długu urósł do istotnych kwot. W roku 2020 zadebiutowały „zielone” instrumenty kapitałowe banków, czeka nas rozwój „zielonej” sekurytyzacji.  Zjawiska te to szansa na nowy impuls rozwoju rynku finansowego. Ale także nowe ryzyka nadużyć, takie jak choćby greenwashing, czyli przypisanie etykiety „zielonej” instrumentom w rzeczywistości nie odpowiadającym odpowiednim standardom zgodnym z przyjętą wspólną taksonomią. 
  • implementacja nowych wymogów z pewnością zmieni obraz także polskiego rynku kapitałowego. Jest to wyzwanie dla uczestników tego rynku i nadzoru ale dostosowanie się do nich jest koniecznością dla pozostania rynkiem konkurencyjnym.